Certifikace MATEŘSKÉ školy

Publikováno 7. 2. 2015

Nejdříve se dobře seznamte s informacemi na této straně a zde.
Co by škola, žádající o certifikaci, měla mít na svém webu: ZDE.

Jak poznáte, že školka je otevřená rodičům?

Podívejte se na kritéria značky – mají dvě úrovně:

RV_plakat_A3_2014_

Základní požadavky – tyto požadavky jsou povinné a školka je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat alespoň jedním z uvedených způsobů. I základní požadavky umožňují škole naplňovat je různými způsoby tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak pracovníci školy. Základních kritérií je 7.

 

 

Volitelné požadavky – kromě základních požadavků musí škola splňovat nejméně další dva, které si sama vybere z volitelných. Volitelných kritérií určených pro MŠ je 14 (z technických důvodů nejsou v certifikačním formuláři číslována posloupně).

Žádost o propůjčení značky

  • Značka je určena pro mateřské školy. Pro základní školy a víceletá gymnázia jsou určena odlišná kritéria v sekci Certifikujte ZŠ).
  • Mateřská škola, která má zájem o certifikát, si sama na webu ověří, zda splňuje minimální počet kritérií potřebný pro udělení značky. Školka musí o schválení kritérií požádat zástupce rodičů – ať už půjde o rodiče z rodičovské organizace nebo jiného spolupracujícího rodiče. Doporučujeme nejdříve projednat naplňování kritérií také se zástupci pracovníků školky (inspirujte se zde).
  • Po vyplnění online dotazníku (níže) dostanete potvrzovací e-mail o proběhlé certifikaci.
  • Po naší kontrole zaslaných údajů (Veškeré informace, deklarované u jednotlivých kritérií v certifikačním formuláři, je třeba vhodnou formou zveřejnit na webu školy) umístíme vaši školu na mapu rodiče vítáni a pošleme e-mail s dalšími informacemi a fakturu na uhrazení poplatku. Po zaplacení faktury obdrží školka certifikát, samolepku a ceduli se seznamem kritérií, které splňuje. Mateřská škola se v dotazníku zavazuje, že umístí samolepku na dveře a ceduli s kritérii ke vchodu.

Komentář ke kritériím a jejich verze

Od 7. 2. 2015 jsou pro certifikaci mateřských škol platná kritéria uvedená zde a pochopitelně v certifikačním formuláři.

Pro lepší porozumění kritériím značky Rodiče vítáni jsme pro vás přidali ke každému kritériu komentář. V něm vysvětlujeme, co považujeme za jeho kvalitní naplnění a co ne. Všechny komentáře najdete zde, nebo v dotazníku u každého kritéria: objeví se po najetí myši na malý otazník vpravo.

 Hloubka naplňování kritérií

Pro všechna kritéria by mělo platit, že je školka naplňuje již delší dobu, je zapojena většina lidí, kterých se to týká atd. Jako minimální zkušenost doporučujeme jeden školní rok.

Není také účelem přihlásit se k velkému množství kritérií – dobrou spolupráci s rodiči dělá především kvalita naplnění kritérií, až pak následně jejich kvantita. Proto vybírejte jen ta kritéria, o nichž jste přesvědčeni, že je spolehlivě a kvalitně naplňujete.

Poplatek – Platnost certifikátu -Kdo ověřuje plnění kritérií

Online dotazník MŠ:

Přečtěte si prosím komentáře ke každému kritériu. Vysvětlujeme v nich, co považujeme za kvalitní naplnění kritéria. Komentáře se zobrazí po najetí myší na otazník na konci řádku nebo je najdete zde. Pro všechna kritéria by mělo platit, že je škola naplňuje již delší dobu a je zapojena většina lidí, kterých se to týká. Jako minimální zkušenost doporučujeme jeden školní rok. Veškeré informace, deklarované u jednotlivých kritérií v certifikačním formuláři, je třeba vhodnou formou zveřejnit na webu školy.

01
Mateřská škola samozřejmě musí dbát na bezpečnost dětí, a tak není vždy možné ponechávat vstup do školky volně otevřený. Proto jsou uvedeny i další dvě možnosti, kterými může školka kritérium naplňovat. Rodič by měl mít možnost své věci vyřídit kdykoli během denního provozu mateřské školy. Podstatné je to, že rodiče ve školce vždy najdou někoho, kdo jim podá základní (potřebné) informace. Rodiče by měli mít možnost užívat prostředí školky v souladu se zájmy svých dětí - za předpokladu, že bude zachována bezpečnost prostředí školy pro všechny.
Rodičům umožňujeme bez problémů vstoupit do prostor mateřské školy. *
02
Mateřská škola předává rodičům operativní informace (vycházky, návštěvy divadla, výlety, …), informace o mimořádných situacích (nevolnost dítěte, nápadné změny v chování dítěte, výskyt nemocí v dětském kolektivu, výskyt vší, …). Rodičům je umožněno dohodnout mimořádný nástup do školky nebo vyzvednutí dítěte kdykoli během dne. Rodiče jsou pravidelně informováni o tom, jak dítě ve školce pracuje, co zvládlo, co se mu podařilo, co se naučilo… . Rodiče ví, kde jsou vystavovány práce dětí z činnosti ve školce (nástěnky, výstavky,…). Komunikace vede k vzájemnému pochopení a měla by být přímá a konstruktivní. Pracovník mateřské školy, na kterého se obrátí rodiče, si na ně vždy udělá čas, vyslechne je a slušně reaguje na jejich potřeby (poskytne informace, radu, sjedná schůzku apod.). Má-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vysvětlí. Komunikace probíhá důstojným způsobem a pracovník dbá na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.
S rodiči aktivně komunikujeme. Komunikace je obousměrná a partnerská. Obě strany mají na sebe vzájemně kontakty. Rodiče dostávají vždy všechny potřebné informace - a mají možnost vždy předat důležité informace pracovníkovi mateřské školy. *03
Mateřská škola samozřejmě může vyhovět požadavku jedním informačním letáčkem předaným rodičům na začátku školního roku, ale to není zrovna uživatelský komfort. Některé mateřské školy informují rodiče průběžně každý týden pomocí nástěnky (lístku), ale běžný, dostupný a plně funkční způsob je dnes týdenní program na webu, kde budou v kalendáři zaznamenány všechny akce školky mimo běžný plán.
Rodiče informujeme o tom, co a kdy se v mateřské škole děje. *04
Předávání informací mezi rodinou a školkou se často redukuje na informace provozního charakteru. Školka by měla rodičům běžně poskytovat i informace týkající se samotného dítěte (jeho práce, rozvoj, úspěchy, chování v kolektivu, …).
Běžné by mělo být i to, že dítě může být přímým účastníkem takového procesu (rozhovoru).
Poskytujeme rodičům konzultační schůzky a zaručujeme, že při nich neprobíráme okolnosti týkající se jejich dítěte před ostatními rodiči a dětmi. *05
Toto kritérium je klíčové. Kdo jiný by měl posoudit skutečnost, že mateřská škola se k rodičům chová opravdu vstřícně a naplňuje všechna kritéria, ke kterým se hlásí.
Školka tedy o schválení kritérií požádá zástupce rodičů – ať už to budou členové rodičovské organizace nebo jednotlivci, kteří jsou mezi rodičovskou veřejností evidentně aktivní. Školka, za účelem ověření splnění tohoto kritéria, uvádí kontaktní údaje na jednoho či více zástupců rodičů (jméno, e-mail adresa, telefon). S touto skutečností musí být rodiče seznámeni a musí s tím souhlasit.
Prvním samozřejmým krokem by mělo být projednání kritérií v týmu pracovníků školky.
Se záměrem přihlásit se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší mateřské školy. Rodiče souhlasí s údaji uvedenými v certifikačním formuláři a jsou ochotni to potvrdit. *


06
Pokud chce mateřská škola na svou akci pozvat rodiče, měla by ji pořádat ve vhodném denním čase. Tak, aby se většina rodičů měla možnost zúčastnit. Školka může zjistit čas, který rodičům vyhovuje, například pomocí dotazníku/hlasování.
Akce pro rodiče pořádáme v termínech a hodinách, které jim umožní se jich zúčastnit. *


07
Umístění informační cedule s kritérii značky Rodiče vítáni (dodané společně s certifikátem) se může jevit pouhou formalitou, ale pro fungování značky je to velmi důležité. Je tak zajištěno, že si opravdu všichni mají možnost přečíst, k čemu se školka zavázala, a mohou případně vznést dotaz či pochybnost o správném plnění toho či onoho kritéria. Vyvěšení kritérií slouží také k tomu, aby rodiče získali přehled o dalších možnostech ve spolupráci se školkou a mohli je případně iniciovat. Dialog mezi všemi aktéry života mateřské školy je hlavní smysl značky Rodiče vítáni.
Informační ceduli s kritérii značky Rodiče vítáni jsme viditelně umístili u vstupu do mateřské školy.
Položka je zařazena mezi závazné (povinné), platnost je však odložena, až po udělení značky. Zde se mateřská škola vlastně zavazuje, že tak v budoucnu učiní. *


Přejít na další krok -> VOLITELNÉ POŽADAVKY
Přečtěte si prosím komentáře ke každému kritériu. Vysvětlujeme v nich, co považujeme za kvalitní naplnění kritéria. Komentáře se zobrazí po najetí myší na otazník na konci řádku nebo je najdete zde. Pro všechna kritéria by mělo platit, že je škola naplňuje již delší dobu a je zapojena většina lidí, kterých se to týká. Jako minimální zkušenost doporučujeme jeden školní rok. Veškeré informace, deklarované u jednotlivých kritérií v certifikačním formuláři, je třeba vhodnou formou zveřejnit na webu školy.

01
Mateřská škola je v zásadě prvním místem, kde dochází k dočasnému „institucionálnímu“ odloučení dětí od rodičů. To, jak je tento vstup dítěte do systému školství zvládnut či nezvládnut, může určovat vztah dítěte ke školní práci na dlouhou dobu. U každého dítěte je míra potřebné podpory při nástupu do školky individuální. Mateřská škola by měla pro dítě a jeho rodiče vytvořit co nejlepší podmínky k zvládnutí změny (možnost účasti rodičů v MŠ společně s dětmi, čekání rodičů „za dveřmi“ na dosah, intenzivní a pravdivá výměna informací o adaptaci dítěte v kolektivu mezi rodiči a školkou, …).
Dbáme na to, aby zahájení docházky do mateřské školy bylo pro děti a jejich rodiče příjemnou událostí. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů a jsme schopni tyto potřeby zohlednit při práci mateřské školy (adaptační období).

02
Rodiče předškoláků jsou na začátku školního roku seznámeni s očekávanými výstupy předškolního vzdělávání (co má umět předškolák před vstupem do ZŠ), rodiče jsou pravidelně informováni o tom, jak jsou děti připravovány na vstup do ZŠ, jak mohou s dětmi doma pracovat, aby byly dobře připraveny na vstup do ZŠ. Školka nabízí rodičům před zápisem do ZŠ individuální konzultace, zda je dítě připraveno na zahájení školní docházky nebo zda MŠ doporučuje její odklad.
U „předškoláků“ účinně spolupracujeme s rodiči tak, aby děti přechod na základní školu úspěšně zvládly.

05
V tomto případě jde hlavně o to, aby mateřská škola v situacích, jež nejsou běžné, nerozhodovala o dítěti/dětech bez dětí samotných a jejich rodičů. Nelze samozřejmě taxativně stanovit, kdo jsou “všichni“ ti, jichž se případná konfliktní situace týká, ale za chybný považujeme takový postup, kdy školka nevyužívá řešení běžných i konfliktních situací k tomu, aby dětem, rodičům a dalším stranám poskytovala možnost se na řešení podílet a za řešení přijímat zodpovědnost.
Konfliktní situace v mateřské škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.

06
Kritérium je naplněno, pokud je zveřejněn kompletní školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Vedle samotného ŠVP doporučujeme jako vhodné, aby školky zveřejňovaly i souhrn nejdůležitějších bodů (nebo komentované kapitoly ŠVP), což umožní rodičům posoudit, jak práce v mateřské škole probíhá. V uveřejněných materiálech doporučujeme vysvětlovat všechny odborné termíny a zkratky, aby jim všichni co nejlépe porozuměli. Nelze se odvolávat pouze na to, že ŠVP pro předškolní vzdělávání je k nahlédnutí v prostoru školky - zkusme si to každý představit sám na sobě. Také uvítáme, když potřebné informace získáme snadno pomocí internetu v době, kdy na ně máme čas a klid. Mezi další školní dokumenty může patřit: řád mateřské školy, koncepce, režim dne, výroční zprávy, kritéria pro přijetí do mateřské školy, atd.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP) zpřístupňujeme na webu mateřské školy. Kromě ŠVP zveřejňujeme i další dokumenty, které rodičům pomáhají k dobré orientaci v činnosti školky.

07
Mateřská škola rodičům po domluvě zprostředkuje nebo pomůže zajistit konzultaci u pedagogicko-psychologického poradce, ideálně toho, s nímž běžně spolupracuje. Výhoda je především v tom, že jde o člověka, který zná prostředí konkrétní mateřské školy, včetně dětí a pedagogů. Kontakt na odborníky nutně nemusí být na webu, rodiče se ale musí dozvědět, jak se k němu mohou ohlásit a kde získají další informace. Taková spolupráce je důležitá obzvláště v době, kdy rodiče potřebují získat informace před nástupem dítěte do základní školy (např. posouzení školní zralosti)
Nabízíme rodičům pomoc při zajištění konzultace pedagogicko-psychologického poradce.

08
Mateřská škola má zavedený systém, jak mohou rodiče komentovat a připomínkovat úroveň, kvalitu a skladbu jídelníčku (např. schránka na připomínky, veřejně známá e-mailová adresa, kam je lze posílat). Zároveň se považuje za samozřejmé, že rodiče mohou individuálně dohodnout, jaká konkrétní pravidla bude školka dodržovat při jídle u jejich dítěte. Rodiče by také měli mít možnost finančně pokrýt úhradu těch společně dohodnutých požadavků, které jdou nad rámec běžného standardu stravování v mateřské škole.
Rodičům umožňujeme ovlivňovat způsob stravování jejich dětí v mateřské škole (skladbu jídelníčku v jídelně, individuální volbu „vynechaných“ pokrmů, …).

09
.Školka poskytuje rodičům (jejich přímou účastí ve svých prostorách) možnost zjistit, jak probíhá (vypadá) její práce. Za tímto účelem zveřejňuje potřebné informace (na koho se obrátit, s jakým časovým předstihem, za jakých konkrétních podmínek, …). Např. na webu školky, na nástěnce, v místním tisku, apod.
Rodičům (zájemcům o přijetí jejich dítěte do naší mateřské školy) po domluvě umožňujeme zúčastnit se práce v mateřské škole („s dítětem na zkoušku“).

10
Splněním tohoto kritéria se nemyslí pouhá pasívní účast rodiče při práci školky (pozorování), ale taková účast, která umožňuje rodiči aktivně pracovat se svým dítětem. Smyslem takové aktivity je mimo jiné umožnit rodičům poznat schopnosti svých dětí při práci v kolektivu mimo domácí prostředí, podpořit vztah mezi dětmi a rodiči (prarodiči) formou nové možnosti spolupráce (zážitků), umožnit rodičům plně docenit práci pedagogů v mateřské škole a přispět svými znalostmi a dovednostmi obohatit práci mateřské školy.
Zveme rodiče (prarodiče) do školky, aby se aktivně zúčastnili společné práce se svým dítětem.

11
Za splněné toto kritérium považujeme tehdy, když se jedná o několik akcí do roka, při nichž se mají možnost neformálně setkat děti, rodiče a pracovníci z celé mateřské školy a společně sdílet svůj vztah k této škole. Rodiče mají i možnost ovlivnit charakter a program těchto akcí svými nápady, náměty,… . Za nedostatečné považujeme, pokud jde jen o „třídní“ akci, která se koná jednou do roka
Organizujeme akce, na kterých mohou rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s pracovníky mateřské školy (zahradní party, sportovní a kulturní akce, rodičovské víkendy apod.).

12
Školka může mít logopedickou péči zajištěnu interně. Není-li tomu tak, jsou pracovníci školky připraveni doporučit logopedickou péči externí. Tuto službu školka přehledně inzeruje (např. na webu spolu s konkrétním kontaktem a telefonním číslem). Při běžných konzultacích s rodiči jsou pracovníci školky schopni u dětí, které to potřebují, doporučit logopedickou péči.
Umíme rodičům doporučit logopeda, s nímž spolupracujeme.

13
Za splněné toto kritérium nepovažujeme tehdy, pokud je na webu uveden e-mailový kontakt například na ředitele, který odpoví na případné dotazy nebo pokud je zde umístěna schránka či “zeď” na vzkazy. To považujeme za jednosměrnou komunikaci.
Splnění kritéria opravdu vyžaduje prostor, kde mohou rodiče navzájem o školce komunikovat, případně diskusi moderuje pověřený pracovník školky.
Poskytujeme rodičům na webových (facebookových) stránkách prostor pro otevřenou diskusi o mateřské škole.
Např. diskuzní fórum, moderovaná kniha návštěv.
Nejedná se o jednosměrnou komunikaci pomocí formuláře na vzkazy škole.

14
Pokud kritérium splňujete, uveďte prosím do kontaktního formuláře název organizace, její IČO, jméno a spojení na reprezentanta rodičovské organizace (email, telefon). Pozor, toto volitelné kritérium není rozhodné pro naplnění závazného kritéria č. 5. To může a musí být naplněno i v případě, kdy na škole není ustavena rodičovská organizace.
Na naší školce funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (podle nového občanského zákoníku obvykle zapsaný spolek).

15
Kritérium považujeme za splněné i v případě, že jde o placené služby - pronájem tělocvičny, školní jídelny, učebny. Jde především o to, že je to služba volně přístupná rodičům, ne jen firmám, s nimiž uzavírá školka obchodní vztah.
Rodičům umožňujeme po domluvě využívat prostory mateřské školy k vlastním akcím.

16
Kritérium považujeme za splněné, pokud školka nabízí alespoň dvakrát ročně akci - seminář, setkání s odborníkem nebo pověřeným pracovníkem školky na téma mající vztah k výchově a vzdělávání. O akcích by měla škola informovat s dostatečným předstihem na svém webu.
Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče.

Vrátit se o krok zpětPřejít na další krok -> Identifikační údaje

Prosíme vás o uvedení základních údajů, které budou využity pro potřeby projektu Rodiče vítáni.
Vyplňte, prosím, oficiální adresu školy (ulice, město, PSČ)


(Bude se zobrazovat u profilu školy na webu)


(Slouží pro interní komunikaci Rodiče vítáni a školy)


(Slouží pro interní komunikaci Rodiče vítáni a školy)


(Bude se zobrazovat u profilu školy na webu)


(E-mail do školy, bude se zobrazovat u profilu školy na webu - může a nemusí být shodný s e-mailem na ředitele/ředitelku)


(Slouží jako hlavní kontakt pro komunikaci se školou ohledně značky Rodiče vítáni, faktury, PR apod.Role - např. zástupce ředitele, učitelka na 1. st.)


(Slouží jako hlavní kontakt pro komunikaci se školou ohledně značky Rodiče vítáni, faktury, PR apod.)


(Slouží jako hlavní kontakt pro komunikaci se školou ohledně značky Rodiče vítáni, faktury, PR apod.)


(Max. 800 znaků včetně mezer)


(1 sada je v ceně základního poplatku 500 Kč. V případě, že máte více budov, na které chcete umístit označení Rodiče vítáni, vám můžeme zaslat další sadu. Druhá sada je za doplatek 80 Kč, tj. celkem 580 Kč. Třetí sada za 40 Kč, celkem 620 Kč.) Samolepka může být umístěna pouze na budově mateřské školy).


1 sada je v ceně základního poplatku 250 Kč


Za zvýhodněnou cenu - 149 Kč bez poštovného.


Za zvýhodněnou cenu - 150 Kč bez poštovného.


Za zvýhodněnou cenu - 218 Kč bez poštovného.


Za zvýhodněnou cenu - 227 Kč bez poštovného.


Za zvýhodněnou cenu - 252 Kč bez poštovného.


Za zvýhodněnou cenu - 272Kč bez poštovného.


Za zvýhodněnou cenu - 205Kč bez poštovného.


Za zvýhodněnou cenu - 536Kč bez poštovného.

Vrátit se o krok zpětPřejít na další krok -> Odeslání dotazníku

Vrátit se o krok zpět