Poradna: Je lyžařský výcvik povinný? A je možné uvalit na žáka jakékoli „sankce“ za případnou neúčast?

Dotaz: …obracím se na Vás s prosbou o pomoc ohledně neadekvátního jednání paní ředitelky.

Jde o to, že jsme nemohli a ani nechtěli zaplatit dceři lyžařský výcvik (která o něj ani nestojí) Částka činí 6 300 kč.  Na hory jsme nikdy nejezdili a nejezdíme, tudíž nemáme ani potřebné vybavení. Částka by tak byla ještě mnohem vyšší. Domnívali jsme se, že by bylo mnohem rozumnější a pro naši dceru přínosnější  peníze investovat do některého jazykového zájezdu, který škola plánuje.

Paní ředitelka odpověděla tímto vyrozuměním, které přikládám (viz příloha).

Jeví se mi bohužel spíše jako šikana.

Byla bych moc ráda, kdyby jste mi mohla sdělit Váš názor na tento problém. Vzhledem k tomu, že se dceři na gymnáziu líbí, si zatím moc nevím rady, jak dále postupovat a nebo nepostupovat, aby nebyla nějakým způsobem poškozena.

Nesouhlasím především s posledním odstavcem.

Odpověď: 

Základním bodem, od kterého se odvíjejí následující výklad, je statut lyžařského výcvikového kurzu z úhlu pohledu povinností žáka.

Jednou z povinností žáka je povinnost „řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat“ [§ 22 odst. 1 písm. a) školského zákona]. Neurčitý pojem „řádně se vzdělávat“ je obvykle chápán tak, že je žák povinen zúčastňovat se vyučování a poskytování školských služeb podle předem stanoveného časového harmonogramu (v případě škol rozvrhu hodin) a skutečně se vzdělávat (viz komentář P. Katzové k § 22 školského zákona, Katzová, P. Školský zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2009).

Podle právního názoru autorky odpovědi na dotaz z uvedeného chápání pojmu „řádně se vzdělávat“ plyne, že „řádné vzdělávání“ žáka je interpretováno jako

–            dlouhodobý proces (povinnost „zúčastňovat se“),

–            v jehož průběhu se žák pravidelně vzdělává v rámci školou stanoveného rozvrhu hodin.

Pojem „řádně se vzdělávat“ nelze ztotožňovat s povinností žáka zúčastnit se bezvýjimečně veškerého vzdělávání, resp. vzdělávání realizovaného ve všech organizačních formách, které jsou stanoveny pro určitý vyučovací předmět školním vzdělávacím programem školy.

Uvedený výklad povinnosti žáka se „řádně vzdělávat“ je dále podpořen obecně známou skutečností, že vlastní poskytování vzdělávání v předmětu tělesná výchova v organizační formě lyžařského výcvikového kurzu je sice ve veřejné střední škole poskytováno bezúplatně (škola za vlastní výuku lyžování nevybírá úplatu), je však podmíněno tím, že další náklady spojené s touto formou vzdělávání nese zákonný zástupce žáka (doprava, ubytování, sportovní vybavení atd.). V tomto smyslu závisí účast, resp. neúčast žáka na vzdělávání v uvedené organizační formě na ekonomické situaci zákonného zástupce žáka.

Školní řád Gymnázia Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 pro školní rok 2016/2017 povinnost žáků „řádně se vzdělávat“ podrobněji nerozvádí. Proto lze dovodit, že i Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 vykládá daný pojem tak, jak je uvedeno výše.

Pokud vezmeme v potaz výše uvedené skutečnosti, tj. to, že

1)        lyžařský výcvikový kurz je pouze jednou z organizačních forem výuky předmětu tělesná výchova,

2)        lyžařský výcvikový kurz je ze své podstaty jednorázovou, časově omezenou formou vzdělávání (v případě žákyně sedm dnů), která se na celkové hodinové dotaci výuky tělesné výchovy v daném ročníku podílí jen malou měrou,

3)        náklady spojené se vzděláváním na lyžařském výcvikovém kurzu nenese škola, ale nesou je zákonní zástupci žáka,

lze konstatovat, že neúčast žákyně, která se jinak dlouhodobě a pravidelně vzdělává v rámci předmětu tělesná výchova, na lyžařském výcvikovém kurzu nelze interpretovat jako porušení povinnosti se řádně vzdělávat.

Pozitivně vyjádřeno: Podle právního názoru autorky odpovědi na dotaz povinnost žáka „řádně se vzdělávat“ nelze vykládat tak, že se žák povinně zúčastní lyžařského výcvikového kurzu.

 

Podmínky uvolnění z vyučování

Podle § 67 odst. 3 školského zákona školní řád stanoví podmínky pro uvolňování žáka z vyučování. Smyslem „uvolnění z vyučování“ je (na rozdíl od omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování) ošetřit nepřítomnost žáka ve vyučování, o které žák nebo zákonný zástupce žáka ví předem. V tomto případě školský zákon nestanoví žádná pravidla uvolnění z vyučování a ponechává tuto otázku pouze na školním řádu školy.

Z dotazu není zcela zřejmé, zda žádost podaná zákonným zástupcem žákyně byla žádostí o uvolnění z vyučování (tj. po určitou dobu neměla žákyně vůbec „chodit do školy“) nebo se jednalo v podstatě o „oznámení“ skutečnosti, že se žákyně nezúčastní lyžařského výcvikového kurzu.

Pokud se jednalo o situaci, kdy zákonný zástupce žákyně žádal o uvolnění z vyučování, pak ředitelka školy uvolnění z vyučování nepovolila (což je v její kompetenci) a vyučování žákyně bude probíhat podle „standardního rozvrhu“, i když s jinou třídou.

Pokud se jednalo o situaci, kdy zákonný zástupce žákyně v podstatě jen „oznamoval“, že se žákyně nezúčastní lyžařského výcvikového kurzu, ale bude „chodit do školy“, bude se řádně vzdělávat podle rozvrhu hodin, pak není důvod k tomu, aby zákonný zástupce žákyně žádal o uvolnění z vyučování a aby ředitelka školy povolovala uvolnění z vyučování.

Podle bodu 3. 2 Školního řádu Gymnázia Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 pro školní rok 2016/2017 „uvolnění žáka nebude zásadně povoleno …. v době povinných akcí dle ŠVP (sportovní kurzy, geomorfologická exkurze).“

Z kontextu dotazu a formulace pravidla stanoveného školním řádem lze dovodit, že v případě, který je popsán v dotazu, došlo s velkou pravděpodobností k neoprávněnému „posunu“ od uvolnění „z vyučování“ (jehož pravidla má stanovovat školní řád) k uvolnění „z určité organizační formy vyučování“, a to z lyžařského výcvikového kurzu.

 

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Od povinnosti žáka „se řádně vzdělávat“ je nutné odlišit pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáka. Podle § 30 odst. 2 školského zákona školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Podle bodu 1 a) Klasifikačního řádu Gymnázia Čakovice ze dne 1. 9. 2015 je podmínkou hodnocení za celé klasifikační období účast ve výuce a splnění dílčích úkolů v jednotlivých předmětech. Jednotlivé dílčí úkoly předmětu tělesná výchova v klasifikačním řádu nejsou uvedeny.

Proto nelze jednoznačně konstatovat, zda je jedním z dílčích úkolů předmětu tělesná výchova činnost realizovaná na lyžařském výcvikovém kurzu a zda, resp. jak je možné tento dílčí úkol splnit náhradním způsobem.

V této části doporučuji se obrátit na vyučujícího tělesného výchovy a ředitelku školy a zjistit, jaké jsou podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žákyně („dílčí úkoly“) v předmětu tělesná výchova.

 

Rozhodnutí o vyloučení z některých organizačních forem vzdělávání

Jednou ze zásad, ze kterých vychází vzdělávání podle školského zákona, je zásada rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace [§ 2 odst. 1 písm. a) školského zákona].

Jestliže ředitelka školy rozhodne v tom smyslu, že vyloučí žáka z účasti na vzdělávacích akcích, které jsou v souladu se školním vzdělávacím programem a jsou přístupné ostatním žákům, pak porušuje uvedenou zásadu a následně i právo žáka na vzdělávání podle školského zákona [§ 21 odst. 1 písm. a) školského zákona].

Naopak, škola je povinna všem žákům (bez ohledu na to, zda se účastní, nebo neúčastní určité „placené“ akce) zajistit stejné podmínky vzdělávání. Jediným relevantním důvodem, který by mohl vylučovat žáka z průběhu vzdělávání, je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (např. lékařsky potvrzená alergie žáka na látky v prostředí, ve kterém bude probíhat exkurze).

Jestliže ředitelka školy rozhodla o vyloučení žákyně z určitých akcí, v rámci kterých probíhá vzdělávání, a lze dovodit, že se jedná o „sankci“ za neúčast na lyžařském výcvikovém kurzu, doporučuji se obrátit se stížností na Českou školní inspekci.

Na dotaz odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz