Poradna: Dva dotazy na vzdělání učitelů

Dotaz č.1: Může na základní a střední škole vyučovat Aj učitel, který absolvoval vysokoškolské studium na pedagogické fakultě, ale v jiném oboru než je Aj a dále absolvoval jazykovou zoušku Teaching knowledge test? Odpověď: Jestliže pedagog absolvoval pouze vysokoškolské studium na pedagogické fakultě, ale v jiném oboru než je Aj a dále absolvoval jazykovou zkoušku Teaching Knowledge Test, není odborně kvalifikovaný jako učitel anglického jazyka. Učitel cizího jazyka splňující kvalifikaci podle ustanovení § 12 zákona o pedagogických pracovnících (učitel jazykové

Poradna: Když musí odejít dobrá učitelka

Dotaz: Naše děti mají v 1.třídě skvělou paní učitelku, předpokládali jsme, že s nimi půjde až do 3.třídy jak bývá ve škole zvykem. Ale před koncem školního roku jsme se dozvěděli, že musí skončit. Důvodem je nový školský zákon, který začal platit od 1.1.2015. I když je naše paní učitelka velice zkušená, tak bohužel nedokončila vysokou školu a k uznání praxe jí chybí 14 měsíců. Prosím existuje nějaká možnost, aby naše děti o paní učitelku nepřišly? Můžeme my jako rodiče v

Poradna: Může učitel snížit známku za špatnou docházku?

Dotaz: Může učitel mého syna známkovat z docházky na jeho hodiny. Kvůli jedné zameškané dvouhodinovce dostal trojku. Snad mi zde můžete pomoci, nebo mě odkázat na správné místo. Odpověď: Je nutné se seznámit s konkrétním školním řádem dané školy a přesvědčit se o tom, zda postup školy byl v souladu s pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků, či nikoli. Obecně a bez znalosti daného školního řádu však lze konstatovat, že smysl školského zákona je založen na následujícím principu: – hodnocení (klasifikací nebo slovním hodnocením) je důsledkem určitého výsledku

MATEŘSKÉ ŠKOLY v programu Rodiče vítáni! Změnou prošla i kritéria ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Od 8. 2. 2015 se do programu Rodiče vítáni mohou zapojit i mateřské školy – certifikace MŠ. Dosud byl program otevřen jen pro školy základní a osmiletá gymnázia. Změnou prošla i kritéria a pravidla pro certifikaci základních škol. Kritéria pro mateřské školy jsme vytvořili tak, aby odpovídala jejich práci a zaměření. Některá jsou podobná novým kritériím pro školy základní, některá jsou zcela odlišná. U všech kritérií jsou doplněny vysvětlující komentáře. Tyto komentáře zpřesňují hlavní cíl, kterého má být naplněním kritéria dosaženo,  a doplňují pro

Poradna: Může žák základní školy propadnout z hudební, výtvarné nebo jiné výchovy?

Dotaz: Může být žák základní školy hodnocen na vysvědčení známkou 5 z výchovy? Můžou mít základní školy možnost takového hodnocení zahrnuty v klasifikačním řádu školy? Odpověď: Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, se při použití klasifikace výsledky vzdělávání žáka

Poradna: Je možné nahradit cizí jazyk jiným předmětem, když má dítě speciální vzdělávací potřeby?

Dotaz: Syn má individuální plán vzdělávání z důvodu dyslexie a dysortografie. Má veliké problémy s češtinou a angličtinou. Příští rok by měl jít do 7. třídy a přibude mu nový cizí jazyk. Pamatuje zákon na tyto děti a umožňuje jim, aby se druhý jazyk u nich nevyučoval? Odpověď: Výuka předmětů speciálně pedagogické péče náhradou za Další cizí jazyk V odůvodněných případech lze v souladu se speciálními vzdělávacími potřebami žáka a po projednání se zákonnými zástupci žáka (doporučujeme s jejich souhlasem) nahradit Další cizí jazyk zařazením předmětů