K rozdělování dětí už dochází i na prvním stupni. S Janou Strakovou o tom, proč jsou velké rozdíly mezi školami problémem nás všech

„V běžných veřejných školách vznikají výběrové třídy, za které si rodiče často připlácejí, a dětem se v nich dostává lepší péče. Odneseme to my všichni,“ říká akademička Jana Straková. Už dlouhá léta upozorňuje na to, že kvalita vzdělání českých dětí extrémně závisí na tom, do jaké školy chodí, v jak bohatém regionu žijí a jaké mají rodinné zázemí. Za prosazování rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny děti získala v únoru ocenění Nadace České spořitelny.

Jak si stojí český vzdělávací systém z hlediska nerovností v mezinárodním srovnání?
Když budeme mluvit o druhém stupni základních škol, tak tam jsme jednou ze zemí s nejvyššími rozdíly mezi školami z hlediska složení žáků a výsledků, kterých tam dosahují. K tomu samozřejmě přispívají víceletá gymnázia. Na prvním stupni se nacházíme zatím zhruba v průměru, i když i tam se školy a třídy začínají od sebe hodně odlišovat.

Jak konkrétně?
Nejvíce se mluví o soukromých školách, ale ty tvoří pouze 4 % všech škol a vzdělávají se na nich pouhá dvě 2 % dětí. Krom toho ale vznikají v běžných veřejných školách výběrové třídy, za které si rodiče často připlácejí, a dětem se v nich dostává lepší péče. Do jedné třídy pak chodí děti rodičů, kteří se ve vzdělávacím systému tak dobře neorientují, nedoceňují význam vzdělávání nebo nemají finanční prostředky, a do vedlejší třídy děti těch, kterým na vzdělávání jejich dětí záleží a mohou si ho zaplatit. Ty mají nejen lepší výuku angličtiny, ale třeba navíc kurzy osobnostní a sociální výchovy, speciálně vybranou paní učitelku a jejich rodičům je přislíbena vstřícná komunikace a pravidelné informace o pokroku dítěte. Nejhorší na tom je, že se za poplatky slibuje něco, co by veřejné školství mělo poskytovat automaticky. Je ale zajímavé sledovat, čím se ty výběrové třídy, za které jsou rodiče ochotni platit, liší od běžných – ukazuje nám to, o co rodiče vlastně stojí. A často jsou to jiné věci, než bychom čekali.

Do jedné třídy pak chodí děti rodičů, kteří se ve vzdělávacím systému tak dobře neorientují, nedoceňují význam vzdělávání nebo nemají finanční prostředky, a do vedlejší třídy děti těch, kterým na vzdělávání jejich dětí záleží a mohou si ho zaplatit.

Co tedy rodiče chtějí?
Čekali bychom, že do specializovaných tříd dávají své děti rodiče, kterým záleží na jejich vzdělání, takže výuka bude náročnější, učitelé přísnější, pracovní úsilí soustředěnější, děti budou mít víc úkolů. Ale pozorování ukazují, že v těchto třídách je často naopak méně striktní paní učitelka, vztahy jsou uvolněnější, více se diskutuje, panuje tam větší ruch ve výuce. Bylo by dobré, kdyby se tím veřejný systém inspiroval.

Já jsem měla naopak dojem, že výběrové třídy byly módou devadesátých let a že teď se spíš ruší…
Máte pravdu, že i k tomu dochází. Znám několik ředitelů, kteří zavedli diferenciaci podle prospěchu, ale zjistili, že to nepřináší nic dobrého, tak to zase zrušili. Ale zároveň se objevují školy, které výběrové třídy zavádějí, často za podpory zřizovatelů, kteří doufají, že se tím zbaví stížností angažovaných rodičů. Zřizovatel vybere nějakou školu, která si dobře vede, a motivuje ji, aby zřídila výběrovou třídu. Ti nespokojení tam dají své děti, přestanou si stěžovat a zřizovatel se zbaví problému. Tím pádem ovšem nedochází ke zlepšování systému jako celku.

Dochází k tomu všude, nebo jen v některých krajích?
Sama jsem si myslela, že to bude věc Prahy a Brna, ale není to tak. Diferenciace probíhá i v menších městech v celé republice a má mnoho podob. Kromě tříd s rozšířenou výukou angličtiny vznikají ve veřejných školách často také Montessori třídy. Koneckonců i když si rodiče vybírají, jestli chtějí nebo nechtějí matematiku Hejného, může to vést k rozdělení dětí podle socioekonomického statusu. Ale za to se aspoň nedoplácí.

Požadavek alternativy je legitimní, ale měla by být dostupná všem. V některých zemích školy mohou uplatňovat různé pedagogické metody, ale nesmějí vybírat děti ani inkasovat peníze. Takže všechny školy jsou zdarma, všechny jsou otevřené všem, a mají možnost se profilovat určitou pedagogikou za předpokladu, že splní základní standardy. Tohle se mi zdá jako dobrá cesta. Myslím, že bychom rozmanitost v systému neměli potlačovat, ale nepřipadá mi správné, aby některé děti měly lepší podmínky než jiné děti.

Myslím, že bychom rozmanitost v systému neměli potlačovat, ale nepřipadá mi správné, aby některé děti měly lepší podmínky než jiné děti.

Školek se diferenciace vůbec netýká?
Školkami jsme se zabývali v roce 2014 a zjistili jsme, že jsou mezi nimi velké rozdíly v tom, co nabízejí služby a kolik za to chtějí. Zhruba pětina školek nabízela všechny služby zdarma a zbylých 80 procent něco zpoplatňovalo. Angličtinu, hru na hudební nástroj nebo třeba kroužek předškoláků. To je přece divné – předškolní přípravu by měly všechny školky poskytovat zdarma.

Jak byste vysvětlila člověku, který si může si dovolit připlatit za vzdělání svého dítěte, proč je špatné, že jsou školy diferenciované?
V jednom výzkumu se ukázalo, že asi třetině lidí stačí argument, že je to nespravedlivé. V Ústavě je ukotveno právo na vzdělávání, není správné, aby některé děti měly, například kvůli svému původu, šance nižší. Argumentovat lze ale i ekonomicky: když části dětí poskytujeme kvalitnější vzdělávání, na druhé straně se vyprofiluje skupina nevzdělaných – s vyšší nezaměstnaností, kriminalitou. Tito lidé nepřispívají ekonomice, naopak zatěžují sociální systém. Zároveň s nimi ale ti vzdělaní, kteří si zajistí elitní školu, budou žít. A ti méně vzdělaní také chodí k volbám. Takže já jsem opravdu přesvědčená o tom, že každé společnosti se daří tak dobře, jak vzdělaná je její nejméně vzdělaná část. Když se jedné společenské vrstvě dlouhodobě špatně daří, tak se s tím nakonec musí konfrontovat všichni. Příkladem je třeba Francie, kde se dlouho zanedbávalo vzdělávání přistěhovalců. Společným vzděláváním dětí s různým původem předcházíme rozdělení společnosti.

Já jsem opravdu přesvědčená o tom, že každé společnosti se daří tak dobře, jak vzdělaná je její nejméně vzdělaná část. Když se jedné společenské vrstvě dlouhodobě špatně daří, tak se s tím nakonec musí konfrontovat všichni.

Co byste ale řekla rodičům, kterým záleží na vzdělání jejich dětí a mají pocit, že je ve třídě brzdí méně motivované děti?
Aby zvážili, zda to, že se jejich dítě učí žít s rozmanitými dětmi, není větší hodnota než rychlé osvojování například vyjmenovaných slov. Současná společnost je a bude rozmanitá, naše děti budou žít a pracovat s lidmi z jiných kultur, takže z hlediska sociální výbavy pro život v moderním světě je výhodné, když se děti naučí sdílet životní prostor s dětmi, které mají velmi jiné zázemí.

To ale platí, pokud jsou třídy opravdu rozmanité. Pokud systém umožňuje diferenciaci, nabízí výběrové třídy, víceletá gymnázia a na druhé straně se profilují zbytkové třídy a školy, rodiče, kterému jde o prospěch jeho dítěte a v systému se orientuje, nemůže nikdo nutit, aby dal dítě do „zbytkové třídy“, logicky zvolí třídu výběrovou. A nikdo mu to nemůže mít za zlé.

Řešení asi není zrušit víceletá gymnázia a výběrové třídy.
Víceletá gymnázia hodně komplikují situaci základním školám. Například v menších městech, kde je jedno víceleté gymnázium, mají školy často potřebu čelit odchodu žáků tím, že tvoří všelijaké výběrové třídy. To vede k soutěži a znemožňuje to spolupráci mezi školami. Bude obtížné víceletá gymnázia zrušit, ale pokud v systému zůstanou, části problémů se nezbavíme. Některé problémy je ovšem třeba řešit hned. Není možné, aby si rodiče připláceli ve veřejných školách za služby, které by v dobrém vzdělávacím systému měli dostávat zcela automaticky.

Bude obtížné víceletá gymnázia zrušit, ale pokud v systému zůstanou, části problémů se nezbavíme.

Vy sledujete nerovnosti v českém vzdělávání už dlouho, jak se to vyvíjí v čase?
Situace se zhoršuje. O nerovnostech způsobovaných víceletými gymnázii se debatuje deset, patnáct let, ale ta diferenciace na prvním stupni je ve stávající podobě nový fenomén. Leckde už mají dokonce přijímací zkoušky do prvních tříd…

V sousedním Německu se děti taky selektují brzo. Mají z toho společenské problémy?
V Německu, stejně jako u nás, společnost věří v užitečnost diferenciace. Zdá se mi ale, že problémy víc reflektují a snaží se je řešit, i když to jde pomalu. V některých spolkových zemích, kde se děti rozdělovaly do různých vzdělávacích drah v deseti letech, prodloužili společné vzdělávání do šesté třídy, někde až do osmičky. Probíhají snahy spojit průmyslové školy s učilišti, právě proto, aby nevznikaly zbytkové školy. S nerovnostmi ve vzdělávání se potýkají všechny vyspělé země, v tom není Česká republika nikterak specifická. Rozdíly jsou v tom, jak důsledně se jim systémy snaží čelit.

V současné době zkoumáte vedle nerovností také postoje českých učitelů. Jak vás to napadlo?
Zalíbil se mi koncept, který se nazývá akademický optimismus a zahrnuje tři důležité aspekty postoje učitele: Zaprvé víru v to, že je škola důležitá a může mít pozitivní dopad na životy žáků, a také ve vlastní schopnosti být dobrým učitelem. Zadruhé důvěru k rodičům a k dětem, tedy v to, že se děti chtějí učit a že rodiče chtějí pro své děti to nejlepší a učitele podpoří a zatřetí nároky na výkony dětí.  Tento koncept mi připadá pro český vzdělávací systém mimořádně relevantní z toho důvodu, že mám pocit, že česká škola je strašně nesebevědomá a v systému nepanuje důvěra. Ve vzdělávacích systémech, k nimž vzhlížíme, je to zpravidla tak, že škola je k rodičům vlídná, otevřená, trpělivě vysvětluje, baví se s nimi o dětech, ale je pevná ve svých zásadách ve chvíli, kdy by ji rodiče chtěli nepřiměřeně ovlivňovat. U nás je to často naopak: škola jedná s rodiči sporadicky a nevlídně, ale když si něco prosazují, má tendenci jim ustupovat. A to často v situaci, kdy ustupovat nemá. Nevěříme si a je to dané i tím, že si myslíme, že se nás nikdo nezastane – učitel se bojí, že za ním nebude stát ředitel, ředitel se bojí, že za ním nebude stát zřizovatel, atd.

Ve vzdělávacích systémech, k nimž vzhlížíme, je to zpravidla tak, že škola je k rodičům vlídná a otevřená, ale pevná ve svých zásadách ve chvíli, kdy by ji rodiče chtěli nepřiměřeně ovlivňovat. U nás je to často naopak: škola jedná s rodiči sporadicky a nevlídně, ale když si něco prosazují, má tendenci jim ustupovat.

Zmínila jste potřebu důvěry, můžete to více rozvést? 
O tomto aspektu se teď k mé radosti začalo mluvit. Nízká důvěra panuje obecně v celé společnosti – nízká důvěra v instituce, ale i ve spoluobčany. Ve škole je nedůvěra všudypřítomná. Učitelé podezírají rodiče, že jim chtějí zasahovat do práce nebo naopak že se o školu vůbec nezajímají a učiteli nepomáhají. Učitelé podezírají žáky, že se nechtějí učit a že mají obecně špatné úmysly. Rodiče nedůvěřují škole, mají pocit, že učitelky jsou hloupé nebo nesmyslně přísné a že škola dětem k ničemu není. Kdyby důvěra byla větší, všem by se ulevilo, ale myslím, že s budováním důvěry musejí začít učitelé. Proto mi připadá důležité zkoumat, jaké jsou postoje českých učitelů ve srovnání s učiteli v jiných zemích a jak je možno je měnit.

Už máte nějaké výsledky?
Chtěli jsme původně ukázat, že postoje učitelů ovlivňují vzdělávání dětí nezávisle na složení třídy. Že když má učitel pozitivní přednastavení, dosáhne lepších vzdělávacích výsledků i ve třídě, kde jsou méně disponované děti. Ale ve skutečnosti jsme ukázali, že postoje učitelů se posilují tím, jaké mají ve třídě děti. Takže dochází k tomu, že v těch výběrových třídách jsou děti zvýhodněné ještě víc tím, že se v nich učitelé motivují od dětí a zpětně je zase podporují v dosahování lepších vzdělávacích výsledků. V nevýběrových třídách to funguje přesně opačně.

Jak se čeští učitelé liší v postojích od zahraničních?
I z mezinárodních výzkumů vyplývá, že čeští učitelé vykazují ve srovnání s učiteli z jiných vyspělých zemí velmi nízkou důvěru a sebedůvěru. Na seminářích Fulbrightovy komise jsem měla několikrát příležitost pozorovat rozdíly v tom, jak vnímají svoji práci američtí a čeští učitelé. Američtí učitelé jsou vedeni k tomu, že cítí velkou zodpovědnost za rozvoj každého dítěte a za jeho spokojenost. Vůbec se nevymlouvají na rodinu. Hodně našich učitelů vidí svoji prioritu v předávání znalostí, ale často si stěžují na malou podporu rodičů žáků. Vycházejí z toho, že když rodina nefunguje, nic nezmohou. Při řadě dalších příležitostí jsem si uvědomila, že čeští učitelé ve srovnání se svými zahraničními kolegy většinově cítí velkou zodpovědnost za výsledky v podobě vědomostí, ale menší zodpovědnost za výchovu, socializaci a spokojenost dítěte a jeho motivaci k učení, ty přisuzují primárně rodině. To mi připadá hodně zajímavé, protože si myslím, že nastavení té zodpovědnosti je důležité a málo se nad ním zamýšlíme. U nás je tradiční sdílená představa o tom, jaká je role učitele, ale nepoložili jsme si otázku, jestli tato představa vyhovuje moderní době a moderní škole.

Američtí učitelé jsou vedeni k tomu, že cítí velkou zodpovědnost za rozvoj každého dítěte a za jeho spokojenost. Vůbec se nevymlouvají na rodinu. Hodně našich učitelů vidí svoji prioritu v předávání znalostí, ale často si stěžují na malou podporu rodičů žáků.

Co se dá s postoji učitelů dělat? Jak docílit toho, aby se změnily?
Ukazuje se, že je hrozně těžké postoje měnit, ale lze toho docílit prostřednictvím zkušenosti. Například v případě sebedůvěry by určitě pomohlo, kdyby se učitelům dostalo podpory v situacích, které jsou pro ně obtížné. Když zjistí, že tyto situace mohou zvládnout, přirozeně vzroste jejich sebedůvěra a ruku v ruce s ní jde i důvěra k ostatním. Sebevědomý člověk je otevřenější k okolí, nežije v neustálé obavě, že ho někdo nachytá při nějaké chybě. V tom je ale třeba učitelům pomoci. Z hlediska dostupnosti pomoci a podpory mají naši učitelé horší podmínky než jejich kolegové v jiných vyspělých zemích. Pořád ještě jsou na řadu věcí sami.

Jana Straková pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK, kde se zabývá zejména výzkumem nerovností ve vzdělávání. Koordinovala českou implementaci řady mezinárodních výzkumů vědomostí a dovedností.  Za prosazování rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny děti získala v únoru ocenění Nadace České spořitelny.

Rozhovor vznikl pro přílohu Akademie Lidových novin.

216

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar
23 Comment threads
193 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
43 Comment authors
Jakub M.ZdeněkJitka PolanskáDanaKedlubna Recent comment authors

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

nejnovější nejstarší
Simona
Host
Simona

Pro své děti jsem vybrala nestátní školu. Není to ale kvůli ostatním dětem, které by mohly být z chudších poměrů než jsme my. Vadí mi spíše vedení a organizace na naší spádové škole. Vedení je laxní, řekla bych i chaotické, připadá mi (na základě získaných informací), že problematické situace se neřeší spolu s rodiči, ale spíše se zametají pod stůl, z doslechu vím, že učitelka dokonce ztratila na školním výletě nějaké děti. Já svoje děti miluju a takové situace riskovat nehodlám. Chci, aby se k nim učitelé chovali hezky a když nastane problém, tak chci, aby se řešil s námi,… Číst vice »

Vašík
Host
Vašík

Nevím, jestli nejste trochu náročná. V podobné diskuzi jste se podivovala nad tím, že někdo chce vaše děti učit dějepis, který ale vás ani vaše děti nezajímá.

Vladimír
Host
Vladimír

No, tak v tomhle paní Simona náročná není. Jestli se ale podivovala nad tím, že chce někdo její děti učit dějepis, tak by si v první řadě měla uvědomit, že dějepis je povinný předmět. A proto se její děti dějepis učit budou, na ZŠ určitě, tečka. A jestli je dějepis nezajímá, tak se ho zkrátka stejně učit budou. A nebo nebudou, a pak z něj dostanou pětku.

Lucie
Host
Lucie

A jak se ty její děti budou při té hodině dějepisu chovat, když je to nebaví? Nejde jim to, rodičům to také nešlo, a basta… Jak se asi té učitelce musí učit, když si připraví pěknou hodinu a dívá se do těch otrávených, nereagujících tváří? Děti si pravděpodobně dělají úplně něco jiného, než by se při hodině dějepisu dělat mělo… v tom lepším případě. Chápu to, taky mně dějepis nešel, nebavil, mrzí mne to dodnes, těch poznatků na mne bylo moc a nic jsem si nepamatovala…poslušně jsem si to proseděla v lavici,doba holt byla taková. Od dnešních dětí to chtít… Číst vice »

Simona
Host
Simona

Já jsem třeba při hodinách snila, duchem jsem byla nepřítomna.

Simona
Host
Simona

Pan Vašík tak trochu překrucuje….

Markéta M.
Host
Markéta M.

Já to nechápu. Jak se dá na ZŠ udělat jiná, placená třída? To rodiče platí oficiálně, mají jiné učitele, nebo jak to je? Do naší školy dojíždějí od 6. třídy děti z okolních obcí, kde mají školy pouze 1. stupeň. Já si nemůžu stěžovat, škola je to dobrá. Některé učitelky nemusím, ale to je spíš můj problém, i ony naučí kvalitně. Syn nás letos překvapil ve scio testech 5. tříd- matematika 86 percentil, čeština 89 percentil( a to má v obou předmětech za 2)….literatura a čtenářská gramotnost 92 percentil….což je bomba. Byla jsem dost překvapená, že je mezi těmi 16… Číst vice »

Kateřina *
Host
Kateřina *

U nás je Montessori v prostorách běžné ZŠ, ale má své učitele, vedení a vyčleněné prostory. Samozřejmě dochází ke sdílení společných prostor, jako je např. tělocvična, jídelna, družina, atp. Jsou tam spojené i nějaké hodiny, ale jen v prvních ročnících, ani ne celý první stupeň. Také dochází ke spojení při různých akcích, jako je sportovní den, výlet, kurzy plavání, dopravní hřiště, atp. Vím, že platy a veškeré pomůcky se hradí ze školného, jak mají uspořádaný zbytek netuším. Ale nějak to funguje :) Vzhledem k tomu, jak je nyní trendy mít „jiný“ způsob vzdělání, jsem nadšená. Oni mají ve svých jednotřídkách… Číst vice »

Klára Holbíková
Host
Klára Holbíková

Ano. Na bezne ZS ktera je fakultni skolou a zkousi se na ni ruzne projekty a uci i studenti z pajdaku jsme dostali nabidku vyberove tridy s rozsirenou vyukou anglictiny a Hejneho. Meli jsme priplacet jen na rodileho mluvciho na hodiny anglictiny navic to pry skola nemuze zaplatit. Deti delaly prijmacky do 1.tridy. Nakonec mame ucitele z jazykove skoly Hello na tu anglictinu a neplatime. Pani ucitelku tu nejlepsi ze skoly pro 1.stupen mame garantovanou az do 5.tridy. Jedou rychleji nez ostatni tridy maji uceni i navic. Je to fajn trida. Jsme z Ostravy. Nase skola ma i dalsi vyberove… Číst vice »

Jana
Host
Jana

Také nechápu. V sousedním městě jsou běžné základní školy s třídami se zaměřením na jazyky, atletiku, hokej, na IT, matematiku, hudební výchovu, sborový zpěv nebo přírodovědné předměty – nikde jsem neviděla, že by se za to platilo. A považuji to za skvělé, že děti, které jsou takto zaměřené, mají tuto možnost rozšířené výuky, škola je víc baví a dojdou v té oblíbené činnosti o kus dál.

Lucie
Host
Lucie

Ano, ale také vám jde jen o ty známky a o výkony…. baví ho to ještě ve škole?Nebo to dělí kvůli vám, kvůli testům, chce být nejlepší, pro desetikorunu za jedničku..a ještě vám učitelky nesedí… buďte vděčná za vesnickou školu….ve městské by dostal dřív i spoustu jinách příkladů do života a honba za známkou kvůli rodičům by ho mohla přestat bavit…třeba ne, já vám to přeju, ať si připadate jako kvalitní máma co nejdéle…. Mimochodem, co je to kvalitní máma??

Umfa
Host
Umfa

Nase deti vychodily soukromou skolu i soukrome gymnazium. Oboji presne z tech duvodu ktere jsou uvedene v clanku – lepsi anglictina (castecne vyucovaci jazyk), moderni pristup (dovednosti, diskuse, ne tupe biflovani), vyhnout se hluboce podprumernym spoluzakum. Ovsem co se tyka spravedlnosti, tak bych spis chapal jako nespravedlive, kdyby nam ty soukrome skoly byly zakazany. Jako rodice jsme udelali vse pro nejlepsi mozne vzdelani nasich deti, intenzivne pracovali abychom ty skoly mohli zaplatit. At radeji ostatni rodice udelaji totez, nez by prosazovali nejakou spravedlnost formou zamezeni elitnich trid a skol.

Lenka
Host
Lenka

V článku se mluví v podstatě jen o veřejných školách. A k poznámce o hluboce podprůměrných žácích… průměrně inteligentní dítě si dovede informace, které mu chybí, najít samostudiem… pokud má ovšem zájem a skladba třídy to nijak neovlivní. Pokud bohatí rodiče potřebují nalejvárny k příjmačkám, at si raději zaplatí ty školy soukromé – ovšem i bohatí rodiče mohou mít podprůměrné dítě, které díky penězům dají na soukromé školy. Jinak doporučuji cvičit porozumění textu.

Umfa
Host
Umfa

Vysvetluji na konkretnim prikladu proc chci aby existovaly vyberove tridy. Pro deti, jejichz rodice povazuji dobre vzdelani za to nejdulezitejsi, co jim mohou do zivota dat (tedy hned po lasce a dobre vychove :-)). Je fuk, jestli jsou ty skoly soukrome nebo verejne. Vzdycky budou nejake skoly lepsi nez jine, stejne jako jsou treba lide :-)

Co se tyka samostudia, tak asi sama tusite, ze to takhle nefunguje :-)

Kolejová
Host
Kolejová

no jo… pak odkud se berou ti nadřízení, co sekají pravopisné chyby jednu za druhou a před jménem za jménem titul

Katka
Host
Katka

Komentář byl smazán, protože porušoval pravidla diskuse.

Droběna
Host
Droběna

My tu s Vámi taky trávíme čas i přes Vaši hlubokou podprůměrnost, važte si toho.

Václav
Host
Václav

Má si vážit toho, že ho tu nazýváte hluboce podpůrměrným? :D Vy teda kouříte matroš, to Vám povím…

Pavel
Host
Pavel

Upřímně, mně kdyby někdo sdělil, že mám jako rodič veškerou nebo většinovou část péče o dítě nechat na škole, se zlou by se potázal. Já jako rodič rozhodnu o tom, do jaké školky dítě půjde a na jakou základní školu – a pokud se posléze třeba ukáže, že je dítě s to pokračovat na osmileté gymnázium, nechť tam jde, budu ho v maximální možné míře podporovat, přičemž je mi lhostejné, budou – li to instituce státní nebo soukromé.

Jura
Host
Jura

Všemu tomu se jen směju, už za mého mládí v tzv totalitě byly výběrové třídy, výběrové kroužky, sportovní školy a nevím co ještě i spousty mých vrstevníků tj 40+ cpalo děti do všeho co šlo.
A výsledek? Z premiantů toho všeho jsou dnes absolutní nuly s jedinou vyjímkou z jediného důvodu, ten člověk o to opravdu sám stál a sám si za tím šel. Z dá se říct stovek jedinců je několik úspěšných bohatých lidí ale nikdo z nich nebyl školní typ zato v reálném životě se opravdu vyznaj, a ti výběroví studenti na ně pracují v jejich firmách.

Umfa
Host
Umfa

Ja se tomu nesmeju, mam trochu jiny nazor. Ale jsem pro to, aby to kazdy rodic mohl zaridit tak, jak je to podle nej pro jeho deti nejlepsi. Az budoucnost ukaze, jestli se trefil.

Kolejová
Host
Kolejová

na dítěti, ne na tom rodičovi, co vybíral

Umfa
Host
Umfa

Jiste. Kdyz to rodic zkazi, dite ma smulu.

Jura
Host
Jura

Asi mi trošku nebo uplně ulítla část pointy a to že především je důležité dítě, jeho názor a chuť to či ono dělat nad běžný rámec. Pokud dítě chce chodit na hudbu, sport, škola ho opravdu nadprůměrně baví je vše vpořádku. To že nebude plnit koncertní sály, stadiony atd nevadí. Pokud ovšem má pragram narvaný od rána do večera tím co preferují rodiče bez ohledu na názor dítěte jednou se to vymstí a hodně. Opět bych měl spousty příkladů ze života a vlastně kdo ne. Obvykle je bod zlomu puberta.

Umfa
Host
Umfa

Pointa je v tom, ze uspesnost deti urcuji hlavne rodice. Muzete je vychovat spatne nebo dobre, muzete je cpat na tucet krouzku a aktivit nebo je nechat vybrat samotne, muzete jim byt prikladem nebo jen jednou mesicne poslat alimnty, jde o to k cemu je privedete. V puberte uz je samozrejme davno rozhodnuto.

Vašík
Host
Vašík

Nejsem si jistý, jestli posíláním alimentů můžete dítě nějak moc vychovat, ale pravda je, že rodiče hrají velkou roli. Nemusí to být ani výběrem školy nebo nucením do učení, ale tím, že dětem dají na vědomí, že je vzdělání důležité. Dítěti to není nutné vtloukat do halvy násilím, prostě nenásilně neuvažovat o jiné možnosti. Ve většině případů obvykle stačí, když rodiče vyšší vzdělání mají a děti to berou jako něco normálního. Často se diskutuje na téma, že děti z takových rodin mají v tomto směru lepší vyhlídky na vyšší vzdělání, než děti stejně schopné, ale z jiných podmínek, ale tak… Číst vice »

Umfa
Host
Umfa

To mel byt jakoze protipol pece, ty alimenty pouhe :-)

Veru
Host
Veru

I já se tomu směju, alespoň podle naší spádové základní školy. Z desítek „spádových“ dětí usedne do lavic 1.třídy zlomek. Z důvodů uvedených v diskuzi. Já mám v této škole už třetí dítě, nikdy jsem žádný výběr “ správné“ základky neřešila. Dvě starší děti jsou už na gymnáziu, bez problémů. Díky perfektnímu a láskyplnému přístupu v té nechtěné základce.

Lucie
Host
Lucie

Ano, vykašlat se na předsudky, je to o lidech….držím palce…

Vašík
Host
Vašík

A co je na tom divného? Problém je ale v tom, že bez práce těch školních typů by řada těch podnikatelů nebyla tak bohatá. Upřímně řečeno já znám bohaté lidi z obou skupin.
V podstatě ale souhlasím s tím, že ty speciální školy jsou nenadaným dětem stejně k ničemu, jen v nich vzbuzují pocit jisté nadřazenosti. Tak to prostě je, vždy když je někdo „protěžován“ získá tento pocit.

Parabellum
Host
Parabellum

Co to je „absolutní nula“ Oni mají povrch -273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody???? Opravdu by mne ten váš kriteriál zajímal.

alda
Host
alda

Docela trefný komentář. Nedávno jsem dokončil vysokou školu, a když se ohlédnu za lety strávenými ve školních lavicích, tak pouze malý zlomek toho času byl pro mou současnou situaci reálně užitečný. Prakticky celá základní škola a gymnázium bylo z dnešního pohledu téměř k ničemu. Jako za Marie Terezie – číst, psát, počítat. Angličtina nestála celou základku ani gympl za nic, pořádně jsem se ji naučil až na vysoké v rámci odborného jazyka (zdravotnictví), z předmětů jako dějepis, zeměpis, přírodopis si pamatuju zlomek znalostí a stále více přicházím na to, že nejhlouběji jsou uloženy znalosti a zážitky od rodičů a babičky,… Číst vice »

Lenka
Host
Lenka

Vidím to podobně. Základní škola dá základní znalosti – všeobecný rozhled dá hlavně život a praxe, a odborná škola je vždy lepší než všeobecný gympl. A rodičovské ambice jsou mor. :-)

Parabellum
Host
Parabellum

Zvláštní, že mezi absolventy gymnázií je nižší nezaměstnanost, než mezi absolventy odborných škol. Jinými slovy, realita tohle Vaše tvrzení vyvrací. Váš subjektivní pocit je mylný, jakož ostatně ve většině dalších případů.

Lenka
Host
Lenka

Máte důkaz pro to, že člověk, který má jen ukončený gympl je lépe zaměstnatelný než absolvent průmyslovky, zdrávky apod.? Jasně, zaměstnavatelé chtějí kvalifikované sestry, techniky a spol. a místo toho radši naberou zkrachovalce, kteří se ani nedostali na vš. A ted tu o červené karkulce…

Pavel
Host
Pavel

Paní Lenko, ubezpečuji Vás, že student střední průmyslové školy stavební, který ještě ve třetím ročníku nerozezná kužel od pravidelného čtyřbokého jehlanu, bude stoprocentně přínosem pro jakoukoliv firmu, stejně jako pro zdravotnictví zdravotní sestra, která pacientovi v pohodě vydezinfikuje ránu třicetiprocentním roztokem peroxidu vodíku, protože jej nedokáže naředit, a ještě ji těší, jak to hezky bublá :-)

Lenka
Host
Lenka

Nechápu, proč jste to napsal? Jakože gymplák bude lepší zdravotní sestra? Nebo že všichni absolventi gymplu 100% ovládají učivo?? A všichni ostatní středoškoláci jsou lemry??? Nebo že sebevědomý gymplák nakráčí do nemocnice a řekne: „já sice nemám žádnou praxi ve zdravotnictví, ale rozeznám kužel od jehlanu a tu injekci nějak píchnu…“ … ta poslední je pokus o vtip :)

Pavel
Host
Pavel

Paní Lenko, fakt, že něco nechápete (a zcela evidentně je toho celkem dost), opravdu není můj problém – ohledně toho dalšího bych Vám popřál vše nejlepší pro spřádání teorií podobného druhu, protože Váš smysl pro humor je opravdu… jak to jen slušně říci… originální :-))

Lenka
Host
Lenka

svatá prostoto….

Parabellum
Host
Parabellum

Jasně, že mám, nedávno na toto téma byly zveřejněny statistiky. Hafo gympláků dělá programátory. Já z programování maturoval už v roce 1984

Lenka
Host
Lenka

Pochopila jsem, že máte za sebou gymnázium a nyní dokončenou vysokou školu. Člověk někdy míní a pán bůh nebo „život“ mění. Možná si popovídáme, až Vy budete mít děti. Mám za sebou poměrně „dlouhý školní a profesní“ život, mám relativně dobrý přehled o našem školství, a věřte mi, že by se Vám možná špatně dělaly přijímačky ze zdrávky nebo průmky na filozofickou fakultu, ale znám i případy, kdy byly lidi ze zdrávky přijmuti na medicínu, a to bylo „za socialismu“, kdy byla gymnázia velmi dobré školy, většina lidí na VŠ byla přijmuta především z gymplu. Myslím si, že správná kombinace… Číst vice »

berda
Host
berda

Americké základní školství patří k nejhorším na světě. Zkusme se vrátit k dobám totáče, kdy jsme patřili v dosaženém vzdělání na základních školách na přední světové příčky. Základní škola má dát dítěti všeobecný přehled a to dnes nedává. A to jak se dnes žáci chovají k učitelům je především obraz rodinné výchovy. Ty kecy o vstřícnosti a výsledcích amerických pedagogů na těchto školách mě nějak nejdou sdohromady s počtem mrtvých po střelcích na těchto školách, které jsou dnes na denním pořádku.

Umfa
Host
Umfa

V USA absolvovalo zakladni skolu 312 laureatu Nobelovy ceny a ctvrtina svetovych miliardaru. Ale jinak mate pravdu :-)

Kateřina *
Host
Kateřina *

Myslíte USA jako EU? Poměr Američan vs. Evropan je tedy jaký? Jinak v USA to vychází cca 1 laureát z milionu. Je to úspěch? Z Vašeho příspěvku to neumím posoudit.

Umfa
Host
Umfa

Pomer laureatu Nobelovy ceny je v USA vyrazne vyssi nez kdekoliv jinde. Chci tim rict, ze nemaji pausalne mizerne skolstvi, ale vetsi rozptyl. Deti ilegalu chodi do mizernych skol, deti vzdelanych rodicu do spickovych. V tisku se ale propiraji jen ty prvni.

Kateřina *
Host
Kateřina *

Takhle se můžeme bavit pořád dokola. „Výrazně vyšší poměr“ může znamenat cokoli, je to čistě subjektivní pojem. Myslela jsem, že to máte nastudované do větších detailů. Ráda bych se nechala poučit. Dle mého není ani tak důležité školství, jako spíš následný systém headhunterů a jejich využití v R&D, které je v USA velmi dobře vyvinuto a podporováno. Jestli někdo studoval tady, nebo jinde už není podstatné.

Umfa
Host
Umfa

Nemuzeme se bavit dokola, protoze me nebavi x-krat opakovat ta sama fakta. Vsechno je na wikipedii, pokud si to nechcete precist sama, mohlo by Vam stacit moje shrnuti do jedne vety :-) Jedine co tim tvrdim je, ze zakladni skolstvi v USA neni pausalne mizerne. To, ze z nej mohou vzejit laureati Nobelovy ceny a miliardari mi prislo jako celkem jasny dukaz :-)

Kateřina *
Host
Kateřina *

Souhlasím. Slušně jsem se zeptala na Váš zdroj, resp. podklady, z kterých čerpáte argumenty. Diskutovala jsem s Vámi, nikoli s Wikipedií :)
Základní školství není paušálně mizerné v USA ani v Evropě. Je to o osobních preferencích.

Stanislav
Host
Stanislav

A já řeknu, že veřejné školství v USA je na mizerné úrovni. Něco jiného je jejich elitní školství (soukromé školy a univerzity). Řekl bych, že v USA funguje přesně to, před čím nás varují v tomhle článku.

Jarda
Host
Jarda

Máte pravdu. Můj spolužák žijící v USA měl problémového syna (záškolák) nějakou dobu s ním musel chodit do školy a sedět dokonce ve třídě. Jeho hodnocení veřejné školy – to není škola, to je zologická zahrada. Děs a hrůza.

Parabellum
Host
Parabellum

Problém Vašich jedinců je, že vy posuzujete americké školství podle těch nejhorších USA ústavů v no-go zónách, a myslíte si, že to je tamní standard. Bodejt by jo, většina českých děcek, která se dostane do USA se ocitne právě tam-.

Kolejová
Host
Kolejová

Do těch placených tříd můžou chodit i naprostí jednoduši a obráceně-syn měl samé jedničky, jeho kamarádka taky a zůstali v obyčejné třídě. Placenou si tady otevřela jedna iniciativní paní učitelka, nepříliš oblíbená, to se původně nevědělo, místní snobi tam své ratolesti nacpali prospěch neprospěch. Teď ani nevědí, co se jejich děti učí, sloučili několik ročníků, ani je nemůžou vyzkoušet. Děti jim sice do školy chodí s nadšením, ale když se jich zeptám na něco anglického, stejně nevědí. Tenhle rozhovor mě sejmul taky, ve skutečnosti v něm z z takových, jako jsou naši místní snobi, dělají elitu tím, jak se o… Číst vice »

Umfa
Host
Umfa

Ne kazda soukroma skola je zaroven kvalitni. Vybrat dobrou da praci – aspon me to praci dalo :-)

Kolejová
Host
Kolejová

Každý nemá na to měnit bydliště. Ani finančně, ani psychicky.

Umfa
Host
Umfa

Ale nekdo na to ma. A ten je pak ve vyhode – a jeho deti s nim.

Lenka
Host
Lenka

Když je někdo schopný, prosadí se i bez movitých papá a mamá. Ale bohatý papá a mamá zase dokáží zajistit teplé pracovní místečko…. To mi vychází z vašich příspěvků (a tak to funguje v realitě – at je dítě bohatých chytré nebo hloupé, u pásu většinou nedělá, vždy se najde luxusní kancelářské místečko, třeba i ve státní správě).

Umfa
Host
Umfa

Asi vas zklamu, ale takhle to neni. Deti vzdelanych rodicu maji doma silne motivujici prostredi, ktere je pomaha formovat. Navic vetsinou po rodicich zdedi vyssi IQ a co si budem povidat, na tom zalezi :-) Dobra prace se pak najde skoro sama. Mozna je to jinak u zbohatlych ale jinak nechytrych gauneru, ale tomhle okruhu se nepohybuji :-)

Pavel
Host
Pavel

Paní Lenko, zapomněla jste se zmínit o tom, že kantorky (coby matky) čas od času také protlačí své dítko na osmileté či víceleté gymnázium, kde samy vyučují, přičemž moc dobře vědí, že tam to jejich robátko ne zcela patří – už jste někdy viděla, co se stane s takovým dítkem na takové škole, pokud se matka kantorka nepohodne s jistou částí sborovny, přičemž důvody bývají nezřídka, abych tak řekl, úsměvné? :-)

Ono to tedy zdaleka není pouze o movitých mamá a movitých papá, pravda? :-)

Lenka
Host
Lenka

Nemám v blízkém příbuzenstvu učitele, kteří by měli školní děti před vznikem víceletých gymnázií… takže nevím.

Parabellum
Host
Parabellum

Já bych s dovolením řekl, že ty matky-kantorky si v těchto případech, které popisujete, vůbec nepřipouštějí, že to dítko na víceletý gympl nepatří.

Pavel
Host
Pavel

Klidně to napište i bez dovolení – je to holá pravda :-)

Dana
Host
Dana

Prosím a jak se to protlačování na osmileté gymnázium dělá? Tedy z pozice učitelky, která tam učí? :-)

Vašík
Host
Vašík

Ale to je vcelku logické, sice to asi není moc spravedlivé, ale je to tak. V trochu jiném směru to nakonec platilo i za bývalého režimu. V roce 1970, když jsem končil základku, brali na místní gymnázium bez přijímaček děti z dělnických rodin i se čtyřkami, ti chudáci se tam pak dva roky trápili a pak šli nějak jinam.
Svět není spravedlivý a s tím se musí počítat.

Lenka
Host
Lenka

Když jsem končila základku já (před podzimem 1989), brali na místní gymnázium holky s vyznamenáním a všechny kluky co se přihlásili (na úkor holek s lepšími výsledky)… máte pravdu, svět není spravedlivý :-).

Parabellum
Host
Parabellum

Chcete říci, že na ten místní gympl se nedělaly přijímačky?

Parabellum
Host
Parabellum

Poradte prosím, jak se někdo schopný prosadí třeba jako vědecký pracovník bez movitých papá tak, aby mohl dělat tu vědu, což se dá v podstatě v dost oborech pouze v Praze, a založit si tam rodinu, což předpokládá vysolit tak 5-6 milionů na pořízení bydlení. Děkuji za odpověd.

Lenka
Host
Lenka

Dá se to docela dobře, švagrová je vědec, několik let po postgradualu pracovala ve vyzkumáku v USA a na bydlení v Praze si tam vydělala. Ale byla opravdu schopná, na postgraduál ji vybrali jako jedinou z 200 uchazečů.

Parabellum
Host
Parabellum

A to bydlení kupovala za hotové v roce 2019. A já psal o bydlení vhodném pro rodinu, ne sklepním ateliéru o 25 čtverečních metrech před 20 lety. Já na 4+1 za tržní cenu našetřil v zahraničí za 5 měsíců, a nedělal jsem ani toho vědeckého pracovníka, že. Pravda je, že ten byt nebyl v Praze, a USD byl za 31 Kč, a tržní ceny nemovitostí byly oproti dnešním čtvrtinové. Mimochodem, už vidím, jak jako přivandrovalec USA universitě našetříte 250-300 tisíc USD za pár let :), a to vše do doby, než přišla do optimálního natálního věku :) Mimochodem, zajímalo by… Číst vice »

Lenka
Host
Lenka

Já to všechno můžu doložit. Jen nechápu, jak někdo tak vytížený a všeznalý má čas na diskuse na internetu. Švagrové ráda vyřídím., že ona a její život je smyšlenka, že to říkal jeden ….. ehm na netu :-). Nebo vás prostě dostalo, že je někdo mnohem úspěšnější než vy? Dnes nebudou žádné odkazy na vaši nadprůměrnost?

Parabellum
Host
Parabellum

Nedoložila jste vůbec nic, ani jste se nepokusila nic vysvětlit. Je tedy zřejmé, že píšete nepravdu. A druhák, on je opravdu rozdíl dnešní situace, a situace před 15-20 lety. Co šlo dříve, už dnes není možné Důkaz, že píšete nepravdu je ten, že v USA něco jako to, co rozumíte výzkumáky vůbec není. Kdo podle Vás je zřizovatelem toho „výzkumáku“ jak píšeter, a kdo to platí?

Lenka
Host
Lenka

Píšu pravdu, a napsala jsem to jen na váš nevhodný dotaz, jak schopný vědec může přežít v Praze. Pokud všechno potřebujete polopaticky a do detailů, musíte obtěžovat někoho jiného. Soukromí svých rodinných příslušníků nebudu podrobně rozebírat veřejně s útočným anonymem.

Parabellum
Host
Parabellum

Napsala jste poloviční pravdu, čili hůře, než dvojnásobnou lež. Protože se bavíme o současnosti, nikoli o minulém tisíciletí, že. Dokonce, i v minulé dekádě byla ta situace naprosto odlišná. Každé malé dítě si může dohledat dynamiku růst mezd v USA, pohyb Kurzu CZK/USD a dynamiku růstu cen bytů v ČR.

Lenka
Host
Lenka

Podle sebe soudím tebe? To, že vy nepracujete v oboru, v kterém se dá v USA vydělat za několik let na byt v Praze, neznamená, že neexistují obory, kde je to možné. Tohle je jako rozhovor, kdy já řeknu, že je Země kulatá (a mám na to důkazy) a vy budete tvrdit, že je placatá, protože vám se tak jeví a jinou zkušenost nemáte. A do toho budete vyřvávat, že ostatní lžou. omg

Parabellum
Host
Parabellum

Já Vám znovu opakuju, že jsem v zahraničí, nebudu psát v USA na 4+1 byt za tržní cenu našetřil za 5 měsíců Pak mi výrazně přidali, a věřte tomu, že cílová prémie byla tak vysoká, že sama o soběs tím co jsem dostal za poslední měsíc, by na ten 4+1 stačila . Akorát, že to nebylo letos. A klidně si troufnu říci, že v branži, kde se ty mzdy pohybují silně naprůměrně, a kde z deseti největších firem na světě jich přes polovinu je z téhle branže. A neptal jhsem se Vás na Vaši duševně méně obdařenou příbuznou, chtě+l jsem… Číst vice »

Parabellum
Host
Parabellum

Vaše reakce na upozornění na analýzu dynamiku růst mezd v USA, pohyb Kurzu CZK/USD a dynamiku růstu cen bytů v ČR – cituji Vás – Podle sebe soudím tebe? – konec citace je nanejvýše obdivuhodná, a svědčí tak o mentální úrovni slabšího absolventa mateřské školy.

Lenka
Host
Lenka

Příbuzná si na dobré pozici v usa ušetřila na byt v praze. Co si o tom myslíte vy, je naprosto irelevantní. Chápete obsah předchozích vět? Pokud ne, ušetřete nás prosím další plejády mystifikací a urážek. Děkuji.

Parabellum
Host
Parabellum

Říkáme to dsamé, jáý po Vás pouzepřekládám z češtiny do češtiny, a převádím logickou hodnotu False na True. Vaše příbuzná má čtyři žaludky, a obývá nejbližší kravín. Vy jste níže dokázala, že lžete naprosto systematicky. Kromě toho, vaše příbiuzná nereprezentuje desítky tisíc lidí.

Lenka
Host
Lenka

Připadá vám normální, co jste ted napsal? Vyhledejte odborníka.

Parabellum
Host
Parabellum

O tom to právě je, když někdo nemá na to měnit bydliště, zřejmě patří tam, kde je.

Veronika
Host
Veronika

Až školy budou umět naplnit individuální potřeby jednotlivých dětí v rámci jedné skupiny, tak můžeme s diferenciací přestat. Ale k tomu máme sakra daleko. Takhle má alespoň část možnost rozvinout svůj potenciál. Že to není spravedlivý? No není. Ale to on život tak nějak obecně.

Kolejová
Host
Kolejová

Tak ať nám vládnou studované děti rodičů-snobů. Rozdíly mezi hloupými a chytrými se tak ještě víc setřou, podle vzdělání už kromě ambicí nepoznáte nic, už teď bývají vymaštěnci vzdělatelnější, než inteligentní lidi, protože ti prostě vidí ten chaos, pochopí a vzdají to. Nedávno má spolužačka ze základky získala VŠ titul-sociální pracovnice. Na základce posměváček, co málem propadal. Holt ambice… holky, co za nás měly na základce narozdíl od ní vyznamenání, jí gratulovaly.

Umfa
Host
Umfa

Vladnout budou prevazne vzdelani lide, bez ohledu na to jak se ke svemu vzdelani dostali a k cemu ho pouzivaji. Vsak on i ten Babis ma vysokou skolu.

Vašík
Host
Vašík

Ale ten váš případ není nic mimořádného. Znám více lidí, kteří na základce byli spíš podprůměrní, ale po pubertě jim to secvaklo a najednou vystudovali VŠ úplně v klidu, třeba ne zrovna technický obor, ale přesto. Vyznamenání na ZŠ nemusí znamenat vůbec nic, pilné dítě ale najednou narazí na svůj strop a dále už to nejde, zatímco inteligentní lempl najednou procitne a stane se z něj pilný student a později i zaměstnanec nebo podnikatel. Tohle se nedá nějak paušalizovat, každý jsme jiný a každý má i trochu jiné podmínky, připouštím ale, že i z běžné školy může vyjít vzdělaný člověk.… Číst vice »

Lenka
Host
Lenka

Tak některé VŠ se také dají „vydřít“ a žádný speciální talent tam nepotřebujete. Stačí vybrat správný obor.

Umfa
Host
Umfa

Vydrena skola je k nicemu. Snad s vyjimkou mediciny kterou musi vydrit i genius.

Umfa
Host
Umfa

Takove taky pamatuju a myslim, ze meli uspech prave na technickem oboru. Naopak nesnaseli to stredoskolske drceni nazpamet.

Parabellum
Host
Parabellum

To, co píšete, platí pro soukromý sektor. Ve veřejném je to jedno. Tam nikoho nezajímá, co umíte, tam je zajímá papír.

Parabellum
Host
Parabellum

Jako sociální pracovnice nepochybně hýbe s globálními trhy :) a participuje na těch nejsofistikovanějších leteckých, kosmických či jaderných projektech :) On ten váš příspěvek lze také přeložit tak, že na to, na co někomu stačí zdravý selský rozum, tak to někdo další není schopen získat během 4 letého SŠ studia, tak musí navštěvovat školu ještě dalších 5 let, aby byl vůbec nějak uplatnitelný. Zkuste akceptovat, že není VŠ jako VŠ.

Umfa
Host
Umfa

Jj, je to tak.

barbora
Host
barbora

Naprosto s Vámi souhlasím. Snaha o zrušení víceletých gymnázií či výběrových škol je snaha o gleichschaltování, což známe už z doby začátků komunismu (též zrušení víceletých gymnázií atd.). Jde v principu o to, že ti méně nadaní či méně vzdělaní se dají lépe ovládat, a to v jakémkoliv režimu. Jak zjevné v dnešní době, že…

Tehir
Host
Tehir

Až bude běžná škola ochotná a schopná se plně postarat o široké spektrum žáků a pracovat jejich tempem, můžeme zrušit výběrové třídy. Jsem produkt osmiletého gymnázia a také pedagog. Na bežné základní škole jsem měla výchovné problémy. Je sice skvělé být ve třídě s různě šikovnými dětmi, ale stejně vás ta nuda frustruje. No abych to zkrátila, následovala PPP, papír na poruchu chování a onálepkování nápisem „nevychovaný hajzlík“. Víte, co to spravilo? Přestup na gymnázium k náročnějším úkolům. Sice jsem nebyla jedničkář, ale přestala jsem se nudit. A tenhle problém by nenastal, kdyby se na prvním stupni přestalo tempo přizpůsobovat… Číst vice »

Lenka
Host
Lenka

A napadlo vás, že na to prostě nemáte? Ona se už nabízí i otázka, proč jste šla na pedagogickou školu… když máte ráda „náročnější úkoly“. Proč jste se nedala na nějakou vědeckou činnost, nebo medicínu? A docela mne pobavil výraz „tuhý socialismus“.

Umfa
Host
Umfa

Nemit jednicky jeste nezamena byt neschopny :-) A naopak :-)

Tehir
Host
Tehir

No řekněme, že jsem doufala, že něco změním. Jako spousta mladých nadšených učitelů, které semlel systém. :)

Vašík
Host
Vašík

Ale to je celkem normální, až teprve náročnější přístup dítě probudí.
Mé děti chodily na osmileté gymnázium a vystudovali pak i VŠ, ale jedna věc jim trochu chybí a to je styk s „běžnými občany“, tedy v práci už se otrkaly, ale ze začátku nemohly pochopit, jak je možné, že „tak jednoduché věci někdo nedokáže pochopit“.
My kteří jsme osmileté gymnázium nezažili jsme takový problém nemuseli řešit.

Kateřina *
Host
Kateřina *

Občas se divím také, někdy i u lidí s gymnáziem ;)

Jana
Host
Jana

„Až bude běžná škola ochotná a schopná se plně postarat o široké spektrum žáků a pracovat jejich tempem, můžeme zrušit výběrové třídy.“
– S tím naprosto souhlasím. Asi to bude chtít do 15 dětí ve třídě.
Také si myslím, že diferenciace je přirozená a žádné zlo. Děti jsou různé, mají různé schopnosti a nadání, rodiče jsou rúzní, učitelé jsou různí, trh práce je široký, tak proč vychovávat děti průměrně, aby byly všechny stejné?

Hanka
Host
Hanka

Zdravím, moc ráda s Vámi souhlasím. Důležité je, aby děti měly možnost se smysluplně vzdělávat v rámci svých možností a potřeb, a ty jsou prostě různé. Je škoda každého nevyužitelného potenciálu. A mnohem horší jsou 2.stupně ZŠ než existence výběrových tříd na 1. stupni. Těm dětem z běžné tříty se to vzdělání nevezme a nepředá těm výběrovým. Předá jim ho lepší paní učitelka, která to nedělá hlavně kvůli příplatku, ale protože ráda a umí učit a těší ji výsledky její práce. Zkuste kvalitnímu učiteli dát o 1/3 platu víc a poslat ho do té „zbytkové“ a multikulturní školy, aby tam… Číst vice »

Petra
Host
Petra

Jsem dislektik. V důsledku to jsem chodila do rozmanité třídy. Bylo to velice …jak to řísct? Ti méně zdatní šikanovali, koho mohli, škola to zametala pod stůl. Když už to nešlo utajit, šli do speciální školy. Co jsem si z toho odnesla? Nesnáším lidi! A jestli můžu dát svoje děti do jiné třídy, nemám o čem přemýšlet. To vaše slučování není o tom, naučiut se žít v rozmanité společnosti. To je jenom hezká zástěrka. Když jede třida podle nejpomalejších žáků, jsou pak všichni s prominutím nevzdělaní…

Pavel Vohnout
Host
Pavel Vohnout

S tvrzením o tom, že se společnosti daří tak dobře, jak se daří dobře nejméně vzdělané části souhlasím tak napůl. Rozhodně hraje roli i to, kolik jich je. Řešením podle mého není potlačit možnosti rozdílné úrovně vzdělávacího procesu pro nadanější anebo prostě jen bohatší děti. Řešením podle mého je metoda cukru a biče. Vzdělání je záležitostí z 1/3 školy a ze 2/3 rodičů. A tam by mělo podle mého směřovat nejvíce úsilí. Něco na způsob… „Vážení rodiče, pořídili jste si potomky, tak hleďte, aby se měli dobře a udělejte proto maximum ! Jinak uvidíte….“ Jak píši, cukr a bič. Od… Číst vice »

Umfa
Host
Umfa

To asi nepujde. Pracovniku OSPOD bude vzdycky o nekolik radu mene nez rodicu, na vsechny nikdy nedohlednete :-) Plus dalsi a dalsi duvody.

Parabellum
Host
Parabellum

S tou Vaší první větou nelze souhlasit vůbec, bolševici to řešili tak, že se inženýr dostal na mzdu uklízečky až poté, co tohoto pověřili vedením oddělení. A kam to ČSSR dopracovala, je myslím zřejmé.

Lenka
Host
Lenka

Za a) bolševici byli v Rusku… za b) patrně netušíte, kolik uklízečky braly… za c) mám-li si vybrat v EU, ČR je dobrá a bezpečná země, hlady tu taky neumíráme…

Umfa
Host
Umfa

Bolsevik je nadavka, podobne jako treba idiot, ackoliv oboje byly drive odborne terminy. Jinak ja jsem uz za komousu (taky nadavka) pracoval a svuj prvni plat si stale jeste pamatuju. Jako delnik jsem mel nastupku vyssi nez inzenyr programator co tam pracoval uz pet let. Uklizecka mela totez jako ja, nejnizsi delnicky plat.

Parabellum
Host
Parabellum

Nenapsal jste nic, s čím bych nesouhlasil. Jinak já spíše bolševika chápu tak, že je to někdo, kdo je komunista nezávisle na tom, zda stranickou legitimaci kdy měl, či nikoli.

Parabellum
Host
Parabellum

To vím velmi dobře, uklízečka vagonů v banskobystrickém depu měla stejně, jako inženýrka projektantka, s 25 lety praxe, kterou právě povýšili na vedoucí projekce na Povodí Hronu. Před tím povýšením měla méně. Oba dva případy jsou z mé rodiny, takže spolehněte se, že ty relace znám. To, že je ČR dobrá a bezpečná země, a neumíráte tu hlady není jaksi situace, která je neměnná s časem. Slyšela jste někdy, jak dlouhá je doba dožití, a zkusila jste si to někdy zasadit do historického kontextu? Pokud odečtete od současného letopočtu průměrný věk dožití, tak se dostanete do období, kdy to tu… Číst vice »

Surcuf
Host
Surcuf

VELMI dobře si pamatuji, jak jsem musel za socíku absolovovat „standardní“ školu, která mne brzdila a nudila, protože tempo se přizpůsobovalo nejslabším (bylo to dle stejné filosofie jako v celém socbloku, ne dohnat ty lepší, ale čekat na ty zabržděné), proto a jedině proto jsem své dítě dal na víceleté gymnásium, kde je naprosto markantně vidět rozdíl, když přijdu děti na 1.gymnaziální stupeň z běžné ZŠ, vypadají v porovnání s osmiletým gymple jako retardované.
Řešení rozhodně není rušit ty selektivní třídy, ale snažit se na stejnou úroveň dostat i ty běžné….

Kateřina *
Host
Kateřina *

Ukažte mi člověka, který přijde do nové práce s novým systémem a nevypadá pro ostatní jako retardovaný. Nebo naznačujete, že ti co nastoupili už v průběhu ZŠ byli okamžitě zorientovaní a mistři?

Parabellum
Host
Parabellum

Vy jste asi nikdy neslyšela o kontraktorech, které si firmy najímají z důvodu, že jejich kmenoví zaměstnanci daného úkolu nejsou schopní se tohoto zhostit,, že ne??

Kateřina *
Host
Kateřina *

Jakože dodržují pravidla řadových zaměstnanců, jsou součástí jejich IT systému a mají předem nastudovanou nastavenou hierarchii, co se zadávání úkolů a požadavků týče? Ne, to jsem opravdu neslyšela. Omlouvám se za svou neznalost. Když už byli ve firmě, tak za mě byli externím pracovníkům vždy přiřazené osoby, které napomáhaly s orientací napříč firmou a případně řešily jejich požadavky minimálně ze začátku, záleželo na rozsahu a délce zadané práce. Takže ve finále komunikovali třeba se třemi vedoucími jednotlivých divizí, ale nemuseli vědět, že to co potřebují řeší Franta a musí to jít ještě přes Tondu a to jen v pondělí, protože… Číst vice »

Parabellum
Host
Parabellum

Aha, já myslel, že se bavíme o kvalifikované práci :) Zkuste připustit, že existují lidé, před které položíte třeba talířek, a řeknete jim kolik toho chcete za danou časovou jednotku vyrobit, a oni Vám na toto navrhnou technologii. Podruhé před něj položíte klikovou hřídel auta, potřetí dřevotřískovou nábytkovou desku. Jinak já jsem zaměstnanec firmy, která je složená právě a pouze za takovýchto kontraktorů, a neslyšel jsem nikdy, že by někoho někdy někdo vodil za ručičku. A kolikrát jsou na pozici hlavních inženýrů, takže s kým komunikují, jsou externí dodavatelé, externí inženýrské firmy, atd. obvykle zahraniční.Zkuste připustit, že existují i jiné… Číst vice »

Lenka
Host
Lenka

Protože je to pro ně levnější???? Prostě si vás najmou na určitý úkol, a nepotřebují vás živit roky…

Parabellum
Host
Parabellum

Tak levnější určitě nejsou :) Nebo tedy jsou, ale až v určitém kontextu. To druhé je víceméně správně. Pravda, tady u toho zákazníka už jsem skoro 3,5 roku :)

Kateřina *
Host
Kateřina *

Porovnáváte dva různé příklady. Já se bavím o začlenění do systému, vy o vypracování úkolu. Chápu, že jako pouhý vykonavatel zadání máte omezené chápání těchto pojmů, nezazlívám Vám to. A proč si Vás firmy najímají? No protože si Vás můžou koupit. Vy taky nemyjete záchody, ale děláte pouze úkol, za jaký jste placený. Nebo je to snad proto, že byste to nezvládl??

Parabellum
Host
Parabellum

Nerozumím tomu Vašemu začlenění do systému. Moje obvyklá otázka, když vidím napsáno slovo systém, je, že se otáži, koho nebo co rozumíte tím panem systémem :) Já myslel, že zaměstnance si zaměstnavatel najímá za účelem odvedení práce. Tedy v komerční sféře. Pravda, v neziskovém sektoru se spousta subjektů živí začleňováním, třeba sociálním, nebo jak píšete vy, „do systému“.

Kateřina *
Host
Kateřina *

Řeč byla původně o dětech, které po přechodu ze ZŠ na gymnázium působí jak retardi. Neprozřetelně jsem použila příměr, když člověk nastoupí do nové firmy. Také musí nejprve přivyknout jejím zvyklostem – nazvala jsem je systémem a tzv. „načichnout“. Způsob komunikace, požadavky na vědomosti, vypracovávání úkolů, systém práce jednotlivec/tým, atp. Vy naopak přicházíte s příkladem, který lze připodobnit třeba k turistům. Neřeší se ta střeva. Systémem jsem nazvala způsob fungování dané instituce, ať už je to škola, firma, stát, cokoli. Člověk se vždycky musí v první řadě nějak adaptovat a zpočátku se může jevit lehce dezorientovaný.

Parabellum
Host
Parabellum

Na to je velmi jednoduchá pomoc, tedy v civilizovaných subjektech. Říká setomu Richtslinien. Stačí těch pár pitomostí napsat na jednu A4, a je po problému. Firmy to mají popsáno v QM nebo obecně protokolech, které popisují firemní procesy.

Elena
Host
Elena

Učivo základky jsem zvládala levou zadní a ve vyšších ročnících mi strašně vadilo, jak povrchně se všechno bere. tolik mě zajímaly přírodní vědy a chtěla jsem vědět víc, než pár základních definic. Ležela jsem v knihách a u dokumentů, vadilo mi, že si o tom nemám s kým popovídat, že ať se ve škole zeptám na cokoliv zajímavého, dostane se mi většinou sice ochotné, ale dost zkratkovité odpovědi s dodatkem, že tohle ale vůbec nebereme a brát nebudeme. Z toho důvodu bych byla ráda za možnost jít do lepší třídy. Ale osobnostně mi pitomější spolužáci nevadili. S některými se přátelím… Číst vice »

Jana
Host
Jana

Pro své čtyři syny jsem před 15 lety akceptovala v dobré víře školu moderního typu, která je naší nejbližší a spádovou školou. Je to škola zavádějící a testující různé novinky Mnohé z nich považuji za skvělé – psaní na klávesnici od 4. třídy, práce s počítačem, prezentování, společné výjezdy dětí každý rok, více sportovních i přírodovědných aktivit, hodina tělocviku týdně navíc , práce s chybou, vstřícnější přístup pedagogů k dětem atd. Jiné po zkušenostech tak růžově nevidím. U dvou ze čtyř synů by bylo lepší čtení pomocí slabikování, poslední píše Comenia skriptem, což mu nevyhovuje a píše hodně neupraveně (mám… Číst vice »

Jaroslav
Host
Jaroslav

Tato paní neví, co chce. Její odpovědi jsou nevěrohodné. Podporuje vznik alternativní veřejné školy v Praze http://www.strasnickaskola.cz/podporovatele/ ta by měla mít exkluzivní vzdělávací program hrazený z veřejných peněz. Pochopitelně ne pro všechny děti, ale jen některé. Kde jsou ty její ideály o rovném vzdělávání?

Parabellum
Host
Parabellum

Nejde o rovnost, jde o rovný přístup.

Václav
Host
Václav

A jak podle Vás vypadá rovný přístup? Že všichni budou mít stejně, ať už jim to stačí, nebo ne? Nebo že se každému dostane stejné příležitosti využít svůj potenciál na max?

Autorka mimojiné poněkud popleteně popisuje, že chce zachovat rozmanitost a zároveň zrušit víceletá gymnázia. Obojí dohromady nejde. Buď budete mít rozmanitost, nebo unifikované školy, kde se nedostane lepšího vzdělání ani těm, kteří na to mají buňky, jak se říká.

Kedlubna
Host
Kedlubna

Rozmanitost ve třídě.

Václav
Host
Václav

Doslova píše „rozmanitost v systému“. ;-)

Parabellum
Host
Parabellum

Rovný přístup znamená přesně to, co jsem popsal. To jaksi znamená například to, že nebudou v zákoně prvky, které by byly třeba znakem rasového apartheidu, nebo že by byla sledován třídní původ, přičemž správný je ten dělnický. Obojí zde fungovalo v historicky nedávné době. Jistě přidete na řadu dalších, třeba o rovný přístup vůči pohlavím. Mimochodem, pokud rodiče jsou danovými poplatníky, tak jeho dítko má nezpochybnitelné právo vyčerpat alikvotní část normativu, tudíž situace, kdy někdo má možnost chodit do školy pouze 12 let, jenom proto, že má rhorší prospěch, než někdo, kdo může být hloupější, a má lepší prospěch třeba… Číst vice »

Parabellum
Host
Parabellum

Ta podle zprávy OECD je ČR zemí, kde nejtěsněji koreluje vzdělání rodičů, a míra toho, jak se dětem věnují s prospěchem ve škole. Z toho vyplývá, že přidaná hodnota českých škol je velmi malá. Zbytek, který je poukazován jako problém, je situace, která je ve světě normální. Všude ve světě chodí děti převážně do spádových škol, a tudíž ať si to chceme připustit nebo ne, dochází k přirozené segregaci podle toho v jaké čtvrti se daná škola nachází. Pouze ČR a SR se 40 lety socialistických experimentů ve snaze vytvořit jednotného socialistického člověka je typická tím, že uklízečka bydlí na… Číst vice »

Lenka
Host
Lenka

A dítě uklízečky může být mnohem šikovnější ve škole než dítě vědce. To jen bohatí a úspěšní si namlouvají, že jejich potomci jsou automaticky něco víc… K smíchu.

Umfa
Host
Umfa

Nebývají :-) Kdyz to to prezenu, deti adeptek z Vymeny manzelek bych na FJFI ocekaval jen stezi…

Lenka
Host
Lenka

Že jich není 100% neznamená, že nejsou. Jsou. A o to jsou cennější, že je k tomu nedotlačila a cestičku neumetla movitá a uvědomělá maminka.

Parabellum
Host
Parabellum

Píšete bohapusté nesmysly.

Umfa
Host
Umfa

Vzdyt ano. I dite hloupych rodicu muze byt chytre. Neni to caste, ale stava se to. A dokonce se obcas stane, ze se chytre dite hloupych rodicu dostane na skolu, i kdyz ho rodice zenou co nejdriv vydelavat, protoze skoly jsou jen ztrata casu. Ale opet, neni to typicky pripad.

Lenka
Host
Lenka

Jako že uklízečka musí být hloupá? Kde to prosím vás žijete?

Umfa
Host
Umfa

Obracite kauzalitu. Hloupy clovek musi byt uklizec (nebo podobne povolani). Samozrejme verim, ze existuji i uklizecky s doktoratem, ale budou spis raritni nez typicke.

Lenka
Host
Lenka

Hloupý člověk se může stát čímkoliv, pokud má jeho rodina vliv. Na téhle diskusi mne obecně fascinuje, jak tu řada diskutérů žije ve své sociální bublině, často skálopevně přesvědčena o své výjimečnosti a genialitě svých potomků (nadsázka).

Umfa
Host
Umfa

Tak jo :-D

Umfa
Host
Umfa

Jen k tomu umetani cesticky, kdyz to porad zminujete: nejlepsi umeteni je osobni priklad. To je jedine co muzete diteti darovat na cely zivot.

Lenka
Host
Lenka

To vy tu pořád píšete, jak jste jako rodič snaživá a že bez vás by vaše děti skončily v škarpě života. Tak se nedivte.

Umfa
Host
Umfa

Ne, to posledni co jsme detem poskytli bylo zaplaceni studia na zahranicni univerzite. Praci si nasly samy (a velmi dobrou).

Jana
Host
Jana

Považuji za velké privilegium, že máme široký systém školství, přičemž i ta víceletá gymnázia (zde na „Rodiče vítáni“ často kritizovaná a napadaná) a výběrové třídy jsou dostupné všem, tedy i dítěti uklízečky, které je šikovné. Stejně tak dítě vědce, pokud má handicap, může navštěvovat jak školu speciální, tak být integrováno do běžné školy základní, pokud je to pro něj dobré. Takže vlastně můžeme být spokojeni a snažit se systém, který považuji za dobrý, jen vylepšit, snížit učitelům zbytečnou práci, snížit počet dětí ve třídě, aby byl prostor pro jejich individuální rozvoj, zlepšit financování školství, snažit se o dobrou atmosféru, respekt… Číst vice »

Parabellum
Host
Parabellum

Řekněte mi, PROČ jsou nejúspěšnější vzdělávací systémy v zzemích, kde je nejvyšší počet dětí ve třídě?

Jana
Host
Jana

Jestli myslíte Asii, tak můj názor i malá zkušenost je, že jsou vycepovaní. Nejsou zvyklí odmlouvat, pracují na sobě (nebo spíš se pracuje na nich) odmala – hodiny dřou. Můžete vidět na internetu malé Korejce předškolního věku, jak válí na různé hudební nástroje. Jsou poslušní, zařezávají. ( Také jsem se setkala s ambiciózností ruských a ukrajinských rodin např. v oblasti gymnastiky, baletu apod. kde to hraničilo se zdravím dětí. U nás to asi není v této míře ani myslitelné.) Ale to je jen můj osobní názor. Ve srovnání s tím děti dost šetříme. Otázka je – co je správně a… Číst vice »

Parabellum
Host
Parabellum

Děkuji, že jste a) pochopila, o čem píši, a za b) žže připouštíte, že vzdělávací systémy v JV Asii jsou úspěšnější. Problém je, že si stále můžeme namlouvat, že Evropa má stejně kvalitní, nebo lepší vzdělávací systém, než ty asijské země. Do té doby, než si ty země namažou evropské ekonomiky na chleba, tak jako si namazaly před 30 lety na chleba RVHP ekonomiky, a než sem ve velkém přijdou ti asijští zaměstnavatelé. Protože pak první, co udělají je, že se rozhlédnou, kde postaví fabriku na biče, aby ty zdejší drilu nenaučené lemry naučili zase pracovat. Takže, není to zatím… Číst vice »

Parabellum
Host
Parabellum

Já soudím úspěšnost vzdělávacího systému podle ekonomické úspěšnosti země, a struktury jejich ekonomik. A tohle pro ČR moc příznivě nevyznívá.

Parabellum
Host
Parabellum

Jenže ono jim to tam funguje, na rozdíl od ČR. Kolik znáte českých případů, kdy dítě vede rodinnou firmu alespoň ve třetí generaci? V zahraničí běžná záležitost. Víte, ony ve všech těch zemích, které vsadily na znalostní ekonomiku, at již na západě nebo na východě, jsou dle Vás všichni úplně hloupí, akoríát vy se tu pokoušíte najít způsob, jak vychovat jednotného člověka. On ne, že by nebyl použitelný. Je použitelný všude tam, kde je zaopatřen státem. Před takovým panoptikem prchá globální konkurence v děsu :) Jeden z důvodů, proč je Čr montovna s nízkou přidanou hodnotou, jsou postoje, které má… Číst vice »

Lenka
Host
Lenka

Znám pár velkých rodinných firem v Německu, automobilový průmysl. Jsou úspěšné hlavně kvůli tomu, že na území Německa zaměstnávají ve fabrikách převážně ruské, ukrajinské a české občany a mají např. v České republice menší, v Německu nepřiznané (protože necertifikované) provozy, které jim generují značný zisk (české platy a k německé hranici krátká vzdálenost)… o ruských a asijských firmách radši nemluvit, to už je čistá mafie, neznám moc lidí, kteří (v pozici dělníka) by mohli říct, že si tam dobře vydělali a že se k nim chovali aspoň zákoně (o slušnosti to v těchto firmách opravdu není)

Parabellum
Host
Parabellum

Vy znáte leda tak velké kulové. Němci totiž většinu výrob, které jsou závislé na manuální práci jednoduše přemístili mimo SRN, třeba do ČR, nebo Číny. To další je bohaspustá hloupost, která svědčí o tom, že o dané oblasti nemáte ani tušení. S výjimkou toho, že píšete, že ve světě si dělník na lince moc peněžz nikde nevydělá. To v ČR je pozůstatek glorifikace dělnické třídy, a proto je ČR největší montovnou a dělníkovnou v Evropě, a vy češi si v této pozici ještě libujete.. Milá zlatá, přidaná hodnota se negeneruje na výrobních linkách. A pokud jsou zákony nesmyslném pak je… Číst vice »

Lenka
Host
Lenka

Děkuji, že jste mi potvrdil, že šíříte svůj světonázor a o praxi nevíte nic. Už na vaše příspěvky nebudu reagovat, je to zbytečné .

Umfa
Host
Umfa

Parabellum je sice rejpal :-) ale s tou certifikaci v automotive ma pravdu. U nas (v CR) je opravdu hodne takovych dodavatelu a auditori jsou tam peceni vareni :-)

Lenka
Host
Lenka

No, jsem ráda, že o tom víte víc než já, která v tom pracuje :-).

Parabellum
Host
Parabellum

Nevím, „v čem“ pracujete, a kde pracujete. Ale zjevně píšete hlouposti. Což nakonec potvrdil i jiný konscriptér. A další, pokud už nějací slovanští občané pracují v německých fabrikách, a že jich moc není, jde převážně o Poláky. Na Rusy tam na manuálních pozicích téměř nenarazíte, ukrajinců v průmyslu, kde jsou silné odbory také moc není, ti jsou spíše ve stavebnictví a službách, a pokud jde o druhou nejpočetnější slovanskou menšinu v německých fabrikách, tak jsou to Slováci. Kdyby byl na balkáně ještě SFRJ, tak by to byli tito.

Lenka
Host
Lenka

No jo… všechny německé firmy vám skládají účty. Ach bože, to je zas úroveň. Možná by pomohlo, číst to v kontextu celého vlákna (mluvila jsem o několika německých firmách v aut. průmyslu), ale asi nepomohlo…že?

Parabellum
Host
Parabellum

Není potřeba skládat účty mne, na to je Evropská směrnice :) Jinými slovy, neexistuje německá fitrma, která poodniká v automobilovém průmyslu, která nemá certifikáty. Totálně jste se zesměšnila.

Lenka
Host
Lenka

ROFL…. máte se ještě hodně co učit… pokud firma má několik závodů, musí mít i pro každý jednotlivý závod certifikát… jenže, pokud ho německá firma nemá v Německu a není moc velký, lehce zamlží cože se tam vlastně vyrábí, hlavně pokud má vícero oborů výroby… není pak problém několik let podporovat centrální závod vyrábějící součástky pro automotive posilovat lacinou výrobou z čr. Pokud hrozí průšvih není problém získat dodatečný certifikát a tvrdit z pozice vlastníka, že se výroba právě rozjíždí. A to je příklad z praxe, která není až tak neobvyklá.

Parabellum
Host
Parabellum

Už těch krkolomných konstrukcí nechte :) Už jenom ten Váš slovník – „závodů“ atd. Vy jste rozpočtový spotřebič, který neviděl komerční sféru ani z rychlíku, jako vyšitá :) Prostě se smiřte s tím, že ZÉKAZNÍK toho Vašeho zavódu si první proklepne, jestli má jeho dodavatel všechny certifikáty, a to ostatní jsou krkolomné konstrukce, které jasně dokladují, že nechápete, která bije.

Lenka
Host
Lenka

A opět: nevyjadřujte se k věcem, kterým nerozumíte… vaše urážky pak působí ještě směšněji, děkuji…. už v několika příspěvcích jste realitu, která se stala a lze ji prokázat popřel s tím, že to víte lépe…

Umfa
Host
Umfa

Treba pracujeme na zcela jinych pozicich. Co je z jedne videt, z druhe neni…

Parabellum
Host
Parabellum

Možná, že nevím nic o soušácké pančelácké praxi, možná, že nevím nic o řemeslnicko-pučmidrátské praxi. Nicméně, věřte tomu, že co se týče průmyslu, toho vím podstatně více, než vy, a v prostředí globálních průmyslových firem se pohybuji – tedy ehm, na rozdíl od Vás.

Lenka
Host
Lenka

Dle vystupování a úrovně znalostí od stolu nevíte v podstatě nic. No na internetu to nepsali, co? :P … to, že někde poklonkujte coby dodavatel nějakých externích služeb, z vás odborníka na průmysl nedělá. Takových „znalců“ je v každém větším podniku plno.

Parabellum
Host
Parabellum

Ano, připouštím, že toho Vím pouze asi tak 100x více, než vy. Je to dobře, nebo špatně? Pokud je takových lidí, jaok jsem já, v každém podniku plno, tka mi vysvětlete, proč jste tedy jako ČR montovna, kde umíte vyrobit akorát to, co někdo jiný vymyslel na zařízení, které vyvinul někdo jiný? Ten, kdo tu prokazuje nikoli nulové znalosti, ale hůře, prokazuje, že dané prostředí neviděl ani z rychlíku, jste tu vy, nikoli já. Totálně jste se zesměšnila už tím, že jste psala o nějakém dodavateli pro automobilový průmysl, který nemá žádný certifikát.

Lenka
Host
Lenka

Už se dál, prosím, neztrapňujte.

Parabellum
Host
Parabellum

Víte, z Vás ta soudružka učitelka je cítit na hony, umíte to maskovat dost neobratně :)

Lenka
Host
Lenka

Já klidně fotokopii svého diplomu pošlu redakci webu… a z pajdy opravdu není…..

Kateřina *
Host
Kateřina *

Buďte frajer a doplňte ještě nějaké významné rodinné firmy z dob bolševika. Máte odžito, nastudováno a poučte nás nevzdělance, komu bylo dopřáno podnikat sám na sebe, pouze v rámci rodiny před r. 89 a stát se úspěšným bez zásahu státu? Jen aby bylo jasno, kolik z těch firem mělo možnost ukázat tu 3 generační funkčnost předávání firmy/majetku z otce na syna na kterou se odvoláváte jako na důkaz neschopnosti ČR.

Parabellum
Host
Parabellum

Budte VY Frajerka, a doplnte je vy. Kdopa tu ten rodinný business zlikvidoval??? Budete zde tvrdit, že emeryčtí imperialisté, nebo západní revanšisté? A já jsem se Vás neptal na možnosti, ty ve finále nikoho nezajímají, zajímavý je výsledek. Vaše sugesce, že nejlepší bude, když budou všichni uniformovaně průměrní, jaksi globální realita nepotvrzuje.

Kateřina *
Host
Kateřina *

Vy jste fakt vtipný, díky :) :) :)

Lenka
Host
Lenka

Tak možná pán míní ty firmy, co se dokázaly udržet díky nasazeným Čechům a dalších porobeným národům během druhé světové (jo… velmi černý humor, ale pán je tak arogantní, že mi to už ani nepřijde nemístné)

Kateřina *
Host
Kateřina *

To ho nesmíte brát tak doslova. Mě jeho příspěvky baví. V každé diskuzi sám sebe odkope. Minule taky něco o tom, že byl jediný na výstavě, no zlatý voči. Spíš se s ním nikdo nechtěl bavit, jestli je v reálu stejně okouzlující jako zde na diskuzích :D Víte, proč pro něj neexistuje konkurence? No protože ji přece neviděl, naprosto logické a nezpochybnitelné!! Nejsou důležité skutečnosti, ale výsledek :D

Parabellum
Host
Parabellum

Tak ukažte, že máte pravdu, bouchněte do stolu, a otlučte mi o hlavu nějaký takový česká ekvivalent firem, které vznikly v posledních 20 letech, třeba Huawei, Seagate, NVidia a xxx dfalších. Proč takové firmy nevznikají v ČR, pokud je zdejší školství dle Vás tak úžasné????

Kateřina *
Host
Kateřina *

Nevím, nesdílím Vaše ideologie. Dle mého je zapotřebí skloubit školství a prostředí ekonomické a politické. Tady jsou nastaveny podmínky určitým způsobem a někteří lidé z toho přesto dokáží vytěžit maximum, v tom pozitivním slova smyslu. Pohybuji se především na zahraničních trzích, tam se řeší s přízvukem Česka třeba antivirový program od české společnosti, dobře ve světě zní i čeští architekti a designéři, nebo týpek, který umí výčepní zařízení nejen vymyslet, ale i vyrobit. Máme zde firmu, která je jedním z hlavních hráčů na světovém trhu, co se výstavby heliportů a letišť týče (projekty). Jak je tohle možné?? Jestli potřebujete základnu… Číst vice »

Parabellum
Host
Parabellum

Zkuste mi prosím odpovědět, jaký je obrat toho AVG řekněme zaokrouhlený na celé stovky miliard korun. To se v rámci českého HDP stále pohybujeme na hranici statistické chyby. Takže do toho :) V opačném případě platí to ,co jsem napsal já. Mimochodem, zkuste tohle co jste uvedla srovnat třeba se Švédskem, se kterým se česká levice včele s učiteli tak ráda srovnává :) Kde je České Volvo, Saab, Scania, ABB, Husquarna, Sandvik, Ericksson, Bruks a další a další :) Jinými slovy, platí, co jsem napsal já. Jinak co se týče lékařské péče, a vybavenost, tak zdse je přesně vidět, že… Číst vice »

Parabellum
Host
Parabellum

To je v pohodě, Vaši omluvu přijímám :)

Parabellum
Host
Parabellum

Jak píši, bouchněte do stolu, a napište následující :) Firma ta a ta, má obrat „tdvojciferné číslo“ miliard Eur/USD, má xx dvojciferné číslo poboček po světě, a zaměstnává „jednociferné číslo“ desítek tisíc lidí. Důležitá jsou fakta, a výsledky, nikoli nějaké proklamace, nebo jak vy píšete „možnosti“ Pročpa tu ty možnosti tedy nejsou, co? Kde byl před 40 lety Taiwan, kde byla Jižní Korea, a kde jsou dnes? Kde byl Singapur? Čeští „architekti a deignéři“ ˇmankot, vždyt i ty škodovky navrhoval Slovák, a i pitomé vany Ravak jsou od německého designéra (Storz) , alespoň ty pěkné. a ptejte se, proč ti… Číst vice »

Parabellum
Host
Parabellum

Znáte to, jak opakovaný vtip není vtipem? Už je to nuda, v nejlepším se má přestat. Pěkný večer.

Parabellum
Host
Parabellum

Já bych skoro řekl, že Němci nebyli tak pitomí, aby likvidovali fungující firmy ani na okupovaném území. A skoro bych řekl, že Češi jsou jediným národem na světě, který si dobrovolně do čela státu nainstaloval bolševiky, kteří se 40 let snažili najít třídního nepřítele v každém, kromě dělnickobolševické spodiny. Takže jsem si tak nějak myslel, že když jste si vy Češi uměli ty rodinné firmy zlikvidovat, že budete schopní z fleku založit protějšky těch zahraničních rodinných firem, které třeba tu tradici a postavení na trhu těch západních protějšků nahradí třeba třídním uvědoměním :)

Lenka
Host
Lenka

Neeeeeee… my čekali na vás….. očividně jste udělal díru do světa a proto trávíte den na českém webu o školství a nadávkami nás přesvědčujete, že bílá je černá a černá je bílá…. krom toho dle slovníku jste studoval patrně před 89, takže kádrový profil rodinky určitě perfektní…. pionýr, svazák…. politicky aktivní, za peníze těch hnusnejch dělníků studoval vš….

Parabellum
Host
Parabellum

Slyšela jste někdy, že kdo hledá, najde?? No vidíte, a já jsem našel :) Cituji Vás…. Lenka  Jako učitelka na střední škole musím říct, že je naopak potřeba jasně dát najevo, že některé děti na studium na střední škole prostě nemají, v dnešní době je takových na SŠ tak jedna třetina…..konec citace. Takže tedy sama jste přiznala, že jste učitelka, čiže sama sebe jste usvědčila ze lži. Co se týče nadávání, tak se obratte na nějakého školního psychouše, protože já jsem Vám nevynadal ani jednou, to vy na mne neustále útočíte ad hominem, snažíte se mne hodnotit a dehonestovat.… Číst vice »

Lenka
Host
Lenka

Ach jo… a napadlo vás, že to může být úplně jiná Lenka? A víte, že se to dá snadno dokázat? Stačí se obrátit na provozovatele toho webu, i autorky článků patrně ví, kdo diskutuje. K tomu nadávání… at se přihlásí diskutující, kteří s dotyčným přišli do kontaktu a neurazil je…. počítám že to bude menšina… a jasně, když se má ukázat, za čí peníze jste to vlastně studoval a dosáhl té ohromující důležitosti, najednou to nemá smysl komentovat…

Parabellum
Host
Parabellum

Vím, když jsem zkusil Parabellum, s jinou mailovou adresou, tak to nešlo. Nebudete nás přesvědčovat, že nějaká jiná lenka má stejnou mailovou adresu jako vy, že?

Lenka
Host
Lenka

Pokud to čte nějaký správce webu, prosím, napište, zda ona Lenka a já jsme totožné osoby…. a zcela to zapadá do naprosto absurdní diskuse s diskutérem Parabellem

Parabellum
Host
Parabellum

Fakt bych se měl někdy podívat do zrcadla, já vím.

Parabellum
Host
Parabellum

Ale nemůžu si pomoc, omlouvám se.

Pavel
Host
Pavel

Tady se musím paní Lenky zastat, neboť mně to třeba na Pavla z mého PC v pohodě pustí i na jinou mailovou adresu…

Parabellum
Host
Parabellum

Pavle, Vy určitě lžete :) :) :) Jinak tady v tom vlákně je jasně prokázáno, že Parabellum je buď a) duševně nemocný, b) lže jak když tiskne sám a čeká, kdo mu na to skočí, c) kombinace obojího.
PS: Vy asi nebudete Pavel, vy jste Pavel, že?

Parabellum
Host
Parabellum

No, a takhle to dopadá, pokud někdo odejde od zapnutého počítače :)

Pavel
Host
Pavel

Lžu jako když tiskne :-))

Kateřina *
Host
Kateřina *

Z úrovně příspěvků Lenky a Lenky, bych se přimlouvala za to, že tato dnešní není učitelka. Ale taky jsem chvíli tápala :)

Jitka Polanská
Editor

Tady se nám zajímavě pomíchaly identity. Zkouška bystrosti pro Parabellum:-)

Václav
Host
Václav

Trochu jsem se podíval na to vaše tvrzení, že jsem nejaktivnější příspěvatel, paní novinářko.

Já – 6 příspěvků v této diskuzi (7 včetně tohoto)
Lenka(y) – 35 příspěvků
Parabellum – 52 příspěvků

Co vy na to? Už se těším, až zase budete kecat nesmysly o tom, že nemůžete moje příspěvky číst pořádně, protože jich přece píšu tolik… :D

P.S.: tento příspěvek bych normálně nenapsal, protože chápu, že do diskuze nepatří, ale cítím povinnost ohrazovat se proti lžím, které tu o mě šíříte, a které do diskuzí rovněž nepatří ;-)

Lenka
Host
Lenka

No… paní to asi myslela celkově. To, že pravidelně napadáte zdejší autory je už folklor.

Václav
Host
Václav

Ahá, takže ona ty své lži myslela „celkově“. No hned je mi líp.

Jitka Polanská
Editor

Pro pana Vaclava, ktery se tu chce s nami hadat a jde si tvrde za svym: Lehce jste zmírnil krok a na jedné diskuzi nám chcete něco statisticky dokázat. Na jedné diskuzi. To není důstojné vašeho analytického umu. Fakta, pane Václave, jsou fakta, to žonglováním s argumenty podle Vaší zaujaté potřeby nezměníte. Ano, stal jste se folklorni figurkou. Škoda, diskutovat by se dalo, ale ne s někým, kdo někoho pořád chce chytat za slovo a myslí si, že na to má právo. Je to úmorné a s kritickou debatou to má málo společného. Třeba se to změní.. Já si to… Číst vice »

Václav
Host
Václav

Přejete si to, a přitom říkáte TOHLETO? :-D … Jo, jsem z vás celej nakřivo. A všichni ti lidé, kteří speciálně kvůli vašemu chování demonstrativně odcházejí, zjevně taky…

Václav
Host
Václav

A jestli chcete fakta, pak tady máte: FAKT č.1) – Parabellum nasbíral/a v jediné diskuzi 52 komentářů. Já jsem podobný počet komentářů – 54 – nasbíral v diskuzích ke všem článkům, uveřejněným od 28. května, tzn u TŘINÁCTI článků FAKT č.2) – Z posledních 13 článků jsem se účastnil diskuzí u 5, slova PĚTI. Jak chudý průměrný počet komentářů na článek tu mám, si může každý snadno dopočítat. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho – s ohledem na výše uvedené „statistiky“ – toto: FAKT č.3) Vaše tvrzení, že jsem zde nejaktivnější diskutér, i tvrzení, že se vám snažím dokázal… Číst vice »

Jitka Polanská
Editor

Mam navrh, spocitejte vsechny sve prispevky, to by byla hezka prace na leto, nemyslite?

Václav
Host
Václav

Pro lidi, kteří jsou dnes odpoledne obzvláště nedůvtipní, mám asi tak deset let starou novinku. Tahle početní „dřina“ mi trvala asi tak dvacet vteřin, než mi prohlížeč vyplivl výsledek. :D :D Jinak z vás opět nevypadlo nic objevného. To, že se ke svým lžím nepřiznáte, jsem tvrdil už zde: https://www.rodicevitani.cz/trendy-ve-vzdelavani/inovativni-metody/skutecnou-radost-lze-prozit-pouze-pri-zdolavani-prekazek-reportaz-z-moskevske-skoly-c-1561/#comment-16232 Mimochodem, ten konec je pěkná ukázka toho, jak si představujete slušnou kritickou debatu. To, jak jste si notovala s Izabelou o mých domnělých sexuálních frustracích, to bylo tak…. slušné. :D Vaše chování je tu pro mnohé již také folklorem. Jistě jste na ten svůj diskuzní fekál hrdá, když mi ho… Číst vice »

Jitka Polanská
Editor

? notovala o Vasich frustracich? Asi jste se opravdu jiz pominul . Napsala jsem “dekuju”, protoze pani pochvalila clanek. Prosim, prestante tu pobihat z jedne diskuze do druhe ve snaze me, potazmo nas, “kompromitovat”, pocitat lidem prispevky a tisickrat opakovat ty same invektivy. To by Vam
mel poradit nejaky pritel, kdyz mne neverite.

Václav
Host
Václav

Kdo by vás, proboha, měl chtít kompromitovat, když vy sama to zvládáte tak zdatně?? :D :D

Václav
Host
Václav

„Napsala jsem “dekuju”, protoze pani pochvalila clanek.“

Je dobré vědět, že když se nejmenujete Václav, můžete se z jasného porušení pravidel vykoupit pohlazením ega paní novinářky. Přesně o této ukázce vaší „kritické debaty“ jsem mluvil. ;-)

Stanislav
Host
Stanislav

Vést v ČR rodinnou firmu alespoň ve třetí generaci? Třicet let po revoluci?

Parabellum
Host
Parabellum

A pročpak byla revoluce? Třeba proto, protože Češi si spolu se Slováky nainstalovali bolševiky k moci v regulérních volbách – jediní na světě v historii.

Parabellum
Host
Parabellum

Ano, může, žádný zákon mu to nezakazuje :) Takhle jste to myslela????

Václav
Host
Václav

„… zemí, kde nejtěsněji koreluje vzdělání rodičů, a míra toho, jak se dětem věnují s prospěchem ve škole. Z toho vyplývá, že přidaná hodnota českých škol je velmi malá“ Ve zprávě OECD se píše, že přidaná hodnota českých škol je velmi malá na základě této korelace? Nebo jste si z uvedené korelace udělal daný závěr Vy sám/sama? Statistika třetího ročníku střední školy – korelace je těsnost vztahu mezi daty, která jsou vzájemně korelována. Pokud korelujete vzdělání rodičů a míru jejich zapojení do vzdělávání dítěte s jejich prospěchem ze škole, to jediné, co dostanete, je těsnost vztahu mezi vzděláním a aktivitou… Číst vice »

Václav
Host
Václav

Pokud nejste moc kovaný ve statistické stránce věci, tak Vám to vysvětlím ještě takto:

To, že má prospěch žáka těsný vztah s aktivitou rodičů, nedefinuje to, jak vypadá těsnost/volnost vztahu prospěchu žáka a aktivity školy. Ne na základě korelace, která je (podle toho, co popisujete) provedena výhradně na datech popisujících aktivity (a vzdělání) rodičů, bez zohlednění aktivit školy.

Parabellum
Host
Parabellum

Přiznám se, že tento závěr není v z mé hlavy, jeho autorem je RNDr. Karel Hepner systémový analytik z Hobeón Group, který participoval na podobě nizozemského školství :) a v minulosti byl jedním z autorů Ceskaskola.cz. Pan Hepner má ze Statistiky doktorát.

Václav
Host
Václav

No, to že má pan doktor doktorát mu přeju, ale na základních pravidlech statistiky a matematiky se tím nic nemění. Chcete-li zjistit, jak moc těsnost vztahu jevů A a C ovlivňuje těsnost vztahů B a C, pak musíte zkoumat všechny tyto jevy současně, nikoliv odděleně. Navíc korelace je výpočet, jehož výstupem je číslo, díky kterému vidíte, které vztahy jsou těsné a které ne. Na otázku PROČ tomu tak je, Vám samotná korelace odpověď nedá a tudíž není sama o sobě dostatečná k vytváření jakýchkoliv závěrů v uvedeném duchu. Protože však daná studie není Vaším dílem, doporučuji ke zvážení možnost, zda… Číst vice »

Mirka
Host
Mirka

Paní z toho článku na mě působí jako prodejná sluníčkářka, tzv. vítačka. Moje dítě ve škole trpělo, na víceletém gymnáziu rozkvetlo. Každý potřebuje něco jiného, protože jsme jiní. Někdo pomocnou školu, jiný je spokojen v běžné škole, někteří potřebují školy pro nadané. Když se to smíchá, bude chaos.

Rita
Host
Rita

Chodila jsem do školy v severních Čechách. Nechápala jsem jako dítě, proč nás máma obě děti pořád dávala do výběrových tříd. Časem jsem pochopila. Půlka normálních tříd byli jen naši “příjemní spoluobčané”, takže morálka ve třídě nulová, holky těhotné ve čtrnácti, rvačky, krádeže, bordel. Ostatní bílé děti neměly šanci se něco naučit a nemělo smysl se chovat slušně, za to by byli šikanovaní. Tak se vezly na jejich vlně. Své děti dám také do výběrových tříd. A to co nejdříve. A jestli tahle paní tvrdí, že lepší školy jsou škodlivé, tak ať jde učit třeba do Teplic a pak může… Číst vice »

Droběna
Host
Droběna

Mě vytáčí, že o tom pořád píše jako o škole pro chytré. U nás taková třída vznikla, hustě placená-většina samojedničkářů zůstala v té původní, protože rodičům došlo, o co jde. Taky se o tom píše v souvislosti s inteligencí žáků, holt reklama. Děti se tam taky učí vyjmenovaná slova, rodiče je však nemůžou ani vyzkoušet.

V.V.
Host
V.V.

Podělím se s vámi o jednu zkušenost, kterou jsme jako žáci tenkrát ZDŠ prošli. Psal se rok 1968 a po prázdninách nastal velký obrat. My všichni kteří jsme byly v ročníku rozděleni do tří tříd, jsme se po prázdninách najednou ocitli v úplně jinak poskládaných třídách. taky třída studentů, třída žáků, kteří mají jít na učňáky a třída těch, kteří zůstali. Ty měl náš bezvadný bývalý třídní. Rok jsme nějak přežili, ale co se podařilo tomu našemu třídnímu, to asi udělá ne každý kantor. Nejen, že jsme mohli jet na školní výlet s partou, kterou jsme si vybrali, ale taky… Číst vice »

Gabriela
Host
Gabriela

Domnívám se, že by českému školství velmi pomohlo, kdyby ve třídách na prvním stupni bylo max. kolem 15 dětí a na druhém stupni max. kolem 20 dětí. V takovém kolektivu by se lépe utvářely vztahy mezi dětmi i mezi učitelkou a dětmi. Snadněji by se prohlubovaly znalosti a dovednosti dětí, protože by každému z nich mohla učitelka věnovat více pozornosti a současně by ji to tolik nevysilovalo. Koneckonců, kdo z nás pracuje v týmu nad 30 lidí/kolegů? Neznám nikoho takového. Nejbližší tým spolupracovníků bývá spíše menší asi kolem 5 – 20 lidí, tak proč by měly mít děti tolik nejbližších… Číst vice »

Václav
Host
Václav

Dovolím si tvrdit, že ani děti v přecpaných třídách nepracují v týmech o 30 lidech. I v „pokrokových“ alternativních školách, které aktivně podporují týmovou práci mezi dětmi, se zpravidla takto velké týmy netvoří. Tedy týmy v pravém smyslu slova tým. Pokud budeme brát tým jenom jako skupinu lidí, kteří v danou chvíli sdílejí stejný prostor, pak v takovém „týmu“ pracuje drtivá většina profesí, řekl bych. ;-) Nicméně planě souhlasím s Vaší hlavní myšlenkou – 30 žáků na jednoho učitele je opravdu moc. Optimum kolem 20 žáků na učitele se říkalo i za nás. A u menších dětí by asi opravdu… Číst vice »

Dita
Host
Dita

Po přečtení článku jsem pocítila velkou potřebu se v diskuzi také vyjádřit. Po přečtení většiny příspěvků má potřeba trochu ochladla, ale přesto bych nakonec chtěla pár řádků napsat. Tentokrát k tématu, který úzce souvisí s článkem a také spoustou příspěvků. Mě osobně připadá, že mnoho problémů dne vyplývá z toho, že dnes obecně škola jako instituce zásadně ztratila autoritu. Bohužel si za to může sama, postupnou úpravou školního systému. A teď nemyslím tím, že neposkytuje odpovídající služby. Vždy jsem si myslela, že základem školy je předat žákům vědomosti, něco je naučit a známkami vyjádřit míru osvojení učiva. Potom ale samozřejmě… Číst vice »

Parabellum
Host
Parabellum

Vy jste chodila na gympl Arabská do programátorské třídy?

Zdeněk
Host
Zdeněk

Já ten problém vidím úplně někde jinde. V této společnosti je dlouhodobě zažité, že jedinec nemá stejnou příležitost být úspěšný, pokud se bude snažit. Vysoká míra korupce a protekce sráží jeho zájem něco dokázat. To se týká především rodičů, kteří přenáší svoji skepsi na děti. To má za následek apatii, nezájem.

Lenka
Host
Lenka

Tak ona to není skepse, ona je to částečně pravda. Ve škole to není ještě tak markantní, ale každém větším podniku je to normální situace. V omezené míře je to jen u profesí, kde je nutná vysoká specializace. Ale zeptejte se třeba doktorů v nemocnicích, jakým způsobem se často obsazují primářská místa. :-) Ale není to jen specifikum české společnosti.

Jakub M.
Host
Jakub M.

Bohužel to celé plave na vodě, když Jana Straková vůbec nerozlišuje, za co a v jakém míře „může“ možnost si ve veřejné škole něco navíc zaplatit a za co „může“ zájem rodičů o vzdělání vlastních dětí. Rozdíly na základě toho prvního vidím jako problematické, to druhé je z velké části přirozené a přehnaná snaha to vyrovnávat vede k egalitářskému modelu komunistických teoretiků či/a diskriminaci těch rodin, které se o vzdělání dětí zajímají. Stejně tak není zřejmé, zda je rozdíl v příjmech rodin, kulturním kapitálu či zájmu. Ptal jsem se na to paní Strakové už na jedné akci, kde hovořila o… Číst vice »