logo
logo

[nursery school] Křesťanská mateřská škola Písek

Certifikována od 1. September 2023 do 31. August 2024.

Křesťanská mateřská škola v Písku je školka rodinného typu. Posláním KMŠ je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti přímým pozorováním, prožitkem a smyslovým vnímáním. Důraz při výchově dětí je kladen na citovou a mravní výchovu, na etiku mezilidských vztahů, výchovu k nenásilí, k ekologii. Důležitým aspektem činnosti KMŠ je široká spolupráce s rodinami dětí v mnoha oblastech. KMŠ při svém programu spolupracuje s místními organizacemi (s církvemi, školskými subjekty, s kulturními, sportovními i neziskovými organizacemi). Naší snahou je, aby děti již ve školce získaly kladný přístup ke vzdělávání a naučily se pozitivnímu pohledu na svět kolem nás.

type of certification: nursery school

CRN: 70890889

certification number: 752

head name: Mgr. Bc. Pavel Koc

school website: http://www.zstylova.cz/krestanska-materska-skola/

Škola splňuje

1) Rodičům umožňujeme bez problémů vstoupit do prostor mateřské školy.
 • U vstupních dveří je viditelně umístěn označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy vpustí pověřená osoba.
 • U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které má rodič zavolat, aby ho do školky pustila pověřená osoba.
  2) S rodiči aktivně komunikujeme. Komunikace je obousměrná a partnerská. Obě strany mají na sebe vzájemně kontakty. Rodiče dostávají vždy všechny potřebné informace – a mají možnost vždy předat důležité informace pracovníkovi mateřské školy.
 • Komunikace probíhá při příchodech a odchodech rodičů s dětmi do a ze školky, ústní formou. Obecné informace jsou zveřejněny na místě k tomu určeném (nástěnka, webová stránka školky).
 • Mezi mateřskou školou (učiteli) a rodiči je možná i komunikace s využitím komunikačních technologií – telefon, zpráva SMS, e-mail, web.

  http://www.zstylova.cz/krestanska-materska-skola/

  3) Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve školce děje.
 • Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy je během roku mateřská škola v provozu, kdy se konají plánované akce pořádané mateřskou školou, a případné další informace.
 • Tyto informace má školka stále dostupné na svém webu a průběžně je aktualizuje.
  4) Poskytujeme rodičům konzultační schůzky a zaručujeme, že při nich neprobíráme okolnosti týkající se jejich dítěte před ostatními rodiči a dětmi.
 • Každý rodič má možnost konzultovat záležitosti ohledně práce a vývoje svého dítěte s příslušným konkrétním pedagogem osobně.
 • Rodič každého dítěte dostává pravidelně písemnou informaci ohledně práce a vývoje svého dítěte, zpracovanou příslušným pedagogem.
  5) Se záměrem přihlásit se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší školy. Rodiče souhlasí s údaji uvedenými v certifikačním formuláři a jsou ochotni to potvrdit.
 • Splňujeme.
  6) Pořádáme akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.
 • Splňujeme.
  7) Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školky.
 • Splňujeme.

  Z volitelných kritérií škola splňuje

  01) Dbáme na to, aby zahájení docházky do mateřské školy bylo pro děti a jejich rodiče příjemnou událostí. Myslíme přitom na potřeby dětí i rodičů a jsme schopni tyto potřeby zohlednit při práci mateřské školy (adaptační období).
 • Splňujeme.
  02) U „předškoláků“ účinně spolupracujeme s rodiči tak, aby děti přechod na základní školu úspěšně zvládly.
 • Splňujeme.
  03) Konfliktní situace ve školce řešíme tak, aby se příslušného setkání mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 • Splňujeme.
  04) Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP) zpřístupňujeme na webu mateřské školy. Kromě ŠVP zveřejňujeme i další dokumenty, které rodičům pomáhají k dobré orientaci v činnosti školky.
 • Splňujeme.

  http://www.zstylova.cz/krestanska-materska-skola/

  05) Nabízíme rodičům pomoc při zajištění konzultace pedagogicko-psychologického poradce.
 • Splňujeme.
  06) Rodičům umožňujeme ovlivňovat způsob stravování jejich dětí v mateřské škole (skladbu jídelníčku v jídelně, individuální volbu „vynechaných“ pokrmů...).
 • Splňujeme.
  07) Rodičům (zájemcům o přijetí jejich dítěte do naší mateřské školy) po domluvě umožňujeme zúčastnit se práce v mateřské škole („s dítětem na zkoušku“).
 • Splňujeme.
  08) Zveme rodiče (prarodiče) do školky, aby se aktivně zúčastnili společné práce se svým dítětem (vnoučetem).
 • Splňujeme.
  09) Organizujeme akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli.
 • Splňujeme.
  10) Umíme rodičům doporučit logopeda, s nímž spolupracujeme.
 • Splňujeme.

  http://www.zstylova.cz/krestanska-materska-skola/

  11) Poskytujeme rodičům na webových (facebookových) stránkách prostor pro otevřenou diskusi o mateřské škole.
 • Splňujeme.
  12) Na naší školce funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou.
 • Splňujeme.
  13) Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím.
 • Splňujeme.
  14) Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání.
 • Splňujeme.