logo
logo

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

1.1. Předmětem Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava práv a povinností poskytovatele a účastníka programu certifikace Rodiče vítáni i uživatele webové služby spojené s certifikací Rodiče vítáni.

1.2. Poskytovatelem Služby je společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, PSČ 130 00, IČ 630 77 639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9659 (dále jen „Poskytovatel“).

1.3. Účastníkem programu certifikace Rodiče vítáni se rozumí žadatel o přidělení certifikace, tj. kontaktní osoba zastupující příslušnou školu či školské zařízení.

1.4. Uživatelem Služby se rozumí neregistrovaný uživatel, registrovaný uživatel se základní registrací nebo registrovaný uživatel s placeným přístupem.

1.5. Službou se rozumí poskytnutí funkcí webové stránky rodicevitani.cz a zaslání certifikačního balíčku, obojí dle rozsahu objednaných služeb.

2. Certifikace a uzavření smlouvy

2.1. Propůjčení práva užívat značku Rodiče vítáni je umožněno všem mateřským, základním a základním uměleckým školám či dalším o certifikaci se ucházejícím školám a školským zařízením, které se za sjednaných podmínek zavážou plnit certifikační kritéria.

2.2. Zájemci o certifikaci Rodiče vítáni samostatně vyplní certifikační formulář uvedený na webové stránce rodicevitani.cz. Tím se zavážou plnit podmínky certifikace zveřejněné na webové stránce rodicevitani.cz.

2.3. Smlouva se uzavírá prostřednictvím webových stránek, tedy za použití komunikačních prostředků na dálku. V případě neregistrovaného uživatele a registrovaného uživatele se základní registrací a bez placeného přístupu je smlouva uzavřena okamžikem započetí užívání Služby. V případě registrovaného uživatele s placeným přístupem je smlouva uzavřena okamžikem souhlasu se Všeobecnými obchodními podmínkami před objednáním Služby prostřednictvím objednávkového formuláře na stránce Služby.

3. Cena, objednání Služby a platební podmínky

3.1. Cena za zřízení a poskytování placené Služby je vždy stanovena podle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na stránkách rodicevitani.cz.

3.2. Cena za Službu je splatná poté, kdy uživatel obdrží akceptaci objednávky od poskytovatele, tj. obdrží zálohovou fakturu. Služba se uživateli aktivuje a zpřístupní po připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Poskytovatel odešle na kontaktní e-mailovou adresu uživatele daňový doklad nejpozději do 3 pracovních dnů od zaplacení ceny Služby. Poskytovatel odešle prostřednictvím přepravce Česká pošta nejpozději do 14 dnů od zaplacení ceny Služby certifikační balíček. Cena Služby se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet Poskytovatele.

3.3. Značka Rodiče vítáni je školám a školským zařízením propůjčena na dobu 1 kalendářního roku. Po uplynutí roční lhůty musí škola projít procesem obnovení, tj. aktualizace certifikačního formuláře a jeho odeslání k posouzení poskytovateli certifikace.

3.4. Služba je poskytovaná výhradně na území České republiky.

3.5. Poštovné a balné je u certifikačního balíčku zasílaného v rámci ČR zdarma.

3.6. Poskytovatel odešle před datem ukončení poskytování Služby uživateli obchodní nabídku. Pokud uživatel nechce Službu po datu ukončení poskytování nadále využívat, ohlásí tuto skutečnost Poskytovateli písemně na adresu klara.stanova@wolterskluwer.com nebo poštou na adresu poskytovatele.

3.7. V případě vstupu uživatele do likvidace nebo v případě pravomocného zjištění úpadku uživatele je Poskytovatel i uživatel oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena druhé straně.

4. Autorský obsah

4.1. Veškerý obsah Služby je chráněn autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Jakékoliv veřejné rozšiřování obsahu Služby je zakázáno. Tisk nebo kopírování dokumentů lze provádět jen pro vlastní potřebu. Tisk nebo kopírování materiálů certifikačního balíčků není povoleno.

5. Osobní údaje

5.1. S osobními údaji, které uživatel poskytujete při sjednání Služby, nakládá Poskytovatel v souladu se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů u Poskytovatele, které jsou k dispozici zde.

6. Ochrana spotřebitele

6.1. Uživatel může právo z vadného plnění Služby uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Uživatel může volit mezi právem na odstranění vady nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby. Uživatel je povinen výskyt vady oznámit na e-mailovou adresu Poskytovatele klara.stanova@wolterskluwer.com. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy Poskytovatel obdržel e-mailovou zprávu od uživatele.

6.2. Uživatel může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. K dodržení této lhůty postačuje odeslat e-mail na klara.stanova@wolterskluwer.com před jejím uplynutím. Pokud uživatel od smlouvy odstoupí, zašle zpět certifikační balíček, Poskytovatel vrátí uživateli zaplacenou cenu Služby.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Změna či zrušení závazku ze smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem, stejně jako vedlejší ujednání, vyžadují písemnou formu. Za písemnou formu poskytovatel považuje i komunikaci přes rozhraní uživatelského účtu či zaslání zprávy prostřednictvím elektronické pošty.

7.2. Smluvní závazek se řídí právním řádem České republiky. Uživatel je oprávněn se obrátit se svými případnými stížnostmi spojenými s poskytováním Služby na Poskytovatele, který je povinen tyto stížnosti vyřizovat především smírnou cestou, i na Českou obchodní inspekci, kdy informace o způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů je možné nalézt na www.coi.cz.

7.3. Tyto VOP jsou účinné od 3. 1. 2022.